" Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet "
   (Mattheus 10:8)

HOME  |  INHOUD  |  CONTACT  |  HELP    
Bijbelstudies Gratis
Christelijke boeken
Gratis
Christelijke e-boeken
Over ons
  Preken over belangrijke onderwerpen door Eerwaarde Paul C. Jong

 

Zaligheid van de Zonden Slechts door het Geloof


< Romeinen 3:1-31 >

“Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God tenietdoen? Dat zij verre.Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is:

‘Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden,

en overwint, wanneer Gij oordeelt.’

Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.) Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot Zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn; Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

Allen zijn zij afgeweken,

te zamen zijn zij onnut geworden;

er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

Hun keel is een geopend graf;

met hun tongen plegen zij bedrog;

slangenvenijn is onder hun lippen.

Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;

Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;

Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;

En den weg des vredes hebben zij niet gekend.

Er is geen vreze Gods voor hun ogen.’

Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten.Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen?Ja, ook der heidenen; Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.”Het ongeloof van de mensen kan de zaligheid van God niet tenietdoen

De Apostel Paulus zegt dat de vervulling van de wet en de verlossing van God’s genade niet aan ons gegeven zijn door onze daden, maar door het geloof. We zijn van onze zonden gered en we worden rechtvaardig door de zaligheid van God.“Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God tenietdoen? Dat zij verre” (Romeinen 3:1-4).

Het voordeel van de Jood is dat het woord van God aan hun toevertrouwd was. Zij groeiden op terwijl ze Zijn woord van hun voorouders hoorden. Omdat God hen Zijn woord had toevertrouwd en het door hun had overhandigd, dachten zij dat zij beter waren dan de Heidenen. De Bijbel zegt echter dat God de Joden verliet omdat zij niet geloofden in Jezus, die hun van hun zonden had verlost.

Paulus zegt, “Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God tenietdoen? Dat zij verre.” Het ongeloof van de mensen kan de zaligheid van God niet tenietdoen. “Het geloof van God” betekent “de oprechtheid van God.” Het betekent dat God’s oprechtheid en de zaligheid van zonden niet teniet kunnen worden gedaan, zelfs als de Joden het niet geloven. De woorden van God’s belofte dat Hij iedereen redt die gelooft, wordt niet ongeldig zelfs als zij het niet zullen geloven.

De Heidenen zullen geloven als de Joden niet geloven. God zegt dat iedereen die gelooft, gered zal worden van zonden. Daarom verliet God de Joden omdat zij niet geloofden in het woord van de waarheid die vervuld werd volgens God’s belofte, zelfs als God hun Zijn woord toevertrouwde.

De bewering van de Apostel Paulus was als volgt: God gaf het geschenk van de zaligheid aan alle mensen. God zegt dat Hij het in het Oude Testament beloofde en het volbracht door Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, naar de wereld te sturen. Sommige mensen geloven het evangelie van God, maar anderen niet. Iedereen die dus gelooft, is gezegend door God’s kind te zijn, net zoals Hij het beloofd had. En de zegens van God zullen nooit teniet worden gedaan, hoeveel mensen er ook niet geloven.Iedereen die de waarheid gelooft, kan Zijn grote liefde ontvangen

Iedereen die het woord van de waarheid hoort en erin gelooft, kan God’s grote liefde ontvangen, maar ongelovigen verklaren dat God een leugenaar is. God volbracht in feite Zijn belofte, en toch zijn de ongelovigen van God’s zaligheid uitgesloten omdat zij niet geloven in de genade van de verlossing van de zonden.

Paulus zegt, “Zal hun ongelovigheid het geloof van God tenietdoen? Dat zij verre.” God beloofde ooit en gaf trouw het geschenk van Zijn zaligheid en heerlijkheid aan alle mensen.

Wat is volgens de Bijbel het geschenk van God? De Bijbel zegt dat God, de Vader, Zijn eniggeboren Zoon zond, en de genade gaf om Zijn kinderen te worden aan degene die in de verlossing van de zonden geloven door Zijn Zoon. Zelfs voor de gronding van de wereld, plande Hij dat Hij alle menselijke wezens de heerlijkheid om Zijn kinderen te worden, zou geven, en de zaligheid van de zonden door Zijn gerechtigheid. En Hij vervulde dit oprecht. Daarom zijn gelovigen volgens God’s woord gezegend, maar de ongelovigen zijn ernaar veroordeeld.

Het is erg gerecht voor de ongelovigen om naar de hel te gaan. God grondde de wet zodat we gered kunnen worden door het geloof in Zijn woord. Hij zei ook dat het geloof van God nooit teniet zal worden gedaan, zelfs als de mensen niet geloven. We zijn gezegend door het geloof van God’s zaligheid te accepteren. Doch God zij waarachtig, “maar alle mens leugenachtig; Gelijk geschreven is:‘Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt’” (Romeinen 3:4).


Iedere mens is een leugenaar. God heeft gelijk. Waarom? Omdat God zegt, “Gelijk geschreven staat: ‘Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.’” God zegt dat Hij in vooruit beloofd had en degene zegent die gezegend zullen worden en degene vervloekt die vervloekt zullen worden. Het is gerecht voor God om de gelovigen te zegenen en de ongelovigen te vervloeken. Doch God zij waarachtig, “maar alle mens leugenachtig.”

“Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.” Hij zegt dat Hij mensen volgens Zijn Woord zal redden. Het Woord werd vlees gemaakt, en kwam tot ons en redden ons. Daarom is de Heer gerechtvaardigd door Zijn woorden.

De Heer versloeg Satan met de geschreven woorden van God. De Heer is rechtvaardig en oprecht voor Hemzelf, Satan en alle geestelijke wezens omdat Hij volbracht wat Hij beloofde. De mensen zijn echter niet oprecht. Hun gedrag verandert zo gauw zij in het nadeel zijn. God heeft daarentegen nog nooit Zijn beloftes gebroken. Dus zegt de Apostel Paulus dat ons geloof gebaseerd moet zijn op God’s woord.Onze ongerechtigheid demonstreert de gerechtigheid van God

Romeinen 3:5 verklaart, “Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.)” Alle menselijke wezens zijn onrechtvaardig, maar wat zullen we zeggen als hun ongerechtigheid de gerechtigheid van God’s zaligheid demonstreert? Wat zullen we zeggen als onze zonden de gerechtigheid van God demonstreert?

De gerechtigheid van God wordt nog meer geopenbaard vanwege onze zonden en ongerechtigheid. God is werkelijk oprecht. Hij is de Heer van de zaligheid, de Verlosser en de ware God die beloofde ons te redden met Zijn woord en volbracht wat Hij beloofde. Wat zullen we zeggen als de gerechtigheid van God geopenbaard wordt door onze zwakheid? Onze ongerechtigheden onthullen God’s gerechtigheid meer omdat we zondigen totdat we sterven.

Hoe weten we dat God de Heer van de liefde is? We kunnen het weten door onze ongerechtigheden. God’s liefde is geopenbaard door ons omdat we zondigen tot de laatste dag van ons leven. De Heer zegt dat Hij de zonden van de wereld voor eens en voor altijd heeft uitgewist. God’s liefde zou onvolmaakt zijn als Hij slechts goede mensen liefhad die niet zouden zondigen. Het is door Zijn ware liefde dat God ons zondaars, waarvan nooit gehouden kan worden, accepteert en ons helpt.

Wij menselijke wezens zijn onrechtvaardig en we bedriegen God. We geloven niet in Hem en we hebben in het aangezicht van God geen mooie kanten. Zondaars zijn degene die slechts kwaad doen, maar Jezus die ons van al onze zonden en ongerechtigheden redde, heeft God’s liefde voor ons volbracht.

God zegt dat het door Zijn gerechtigheid en liefde was dat Hij ons Zijn eniggeboren Zoon stuurde, om ons te redden van Satan’s duisterheid en vloeken, toen de menselijke wezens gezondigd hadden en gedoemd waren om naar de hel te gaan onder Satan’s bedrog. Het is de liefde en genade van God.

“Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen?” zegt de Apostel Paulus. De gedachten van gelovigen en die van ongelovigen zijn verdeeld bij deze passage. Ongelovigen proberen goed te zijn om zo het Koninkrijk van de Hemel binnen te mogen en gezegend te worden door God. Paulus maakt een tegenstrijdige uitspraak terwijl hij zegt, “Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen?” Paulus zegt dat wij, menselijke wezens, niet God’s gerechtigheid kunnen doen, maar slechts kunnen zondigen voor Hem, en dat onze slechtheid God’s ware liefde demonstreert. Ja, het is waar. Alle menselijke wezens zijn slecht en kunnen niet rechtvaardig zijn, maar de Heer redde hen van al hun zonden.We zijn gered door de gerechtigheid van God

De Apostel Paulus zegt dat menselijke wezens niet rechtvaardig kunnen zijn en dat ze gevangen zijn in de valstrik van de zonden. De Heer redde zulke zondaars van hun zonden en Hij hield van hun. We hebben Zijn volmaakte liefde nodig omdat we het niet kunnen helpen om iedere dag weer te zondigen. We zijn slechts gered door Jezus’ absolute liefde, Zijn gratis genade en het geschenk van de zaligheid door Jezus Christus.

De Apostel Paulus zegt dat zijn wezen gered is dank zij God’s gerechtigheid. Wat God deed om alle zondaars van hun zonden te redden toont Zijn gerechtigheid. Paulus zegt dat het geloof in het evangelie hem redde. De gerechtigheid van God wordt geopenbaard in het evangelie van het water en de Geest. Onze zaligheid hangt af van de rechtvaardige daad die God voor ons gedaan heeft. Daarom zijn de zondaars door geloof van al hun zonden gered. Zij die niet wedergeboren zijn denken dan zij goed moeten zijn zodat zij het Koninkrijk der Hemel binnen mogen gaan.

Paulus bedoelde niet dat we slechten dingen met opzet moeten doen, maar mensen zullen naar de hel gaan omdat zij proberen goede daden te doen zonder de gerechtigheid van God te ontvangen. Zij moeten zich bekeren en ze moeten geloven in de zaligheid die God hun gaf om van de hel te ontsnappen.

Wie kan goede daden voor God doen? Niemand. Hoe kan een zondaar dan van al zijn/haar zonden verlost worden? Hij/zij moet zijn/haar eigen gedachten veranderen. De Apostel Paulus zegt dat hij gered werd door het geloof. Maar wat denken de mensen? De mensen denken dat zij gered kunnen worden door goede dingen te doen. Daarom kunnen zij niet verlost worden. Zij die gered zijn van hun zonden door in Jezus te geloven en de volmaakte verlossing van hun zonden hebben, roemen slechts van God’s gerechtigheid en laten het verheerlijken.

Zij die niet wedergeboren zijn, alhoewel zij in Jezus geloven, denken echter dat zij het Koninkrijk der Hemel binnen kunnen gaan door goede daden te doen, en dat zij naar de hel zullen gaan als zij geen goede daden doen. Hun geloof is verkeerd. Het geloof van de Apostel Paulus is hetzelfde als dat van de wedergeborenen. Zij die niet wedergeboren zijn, alhoewel zij denken dat zij in Jezus geloven, hebben het verkeerde geloof omdat zij hun daden proberen toe te voegen aan het geloof. We zijn niet gered door onze brave daden aan ons geloof toe te voegen, maar door in de gerechtigheid van God te geloven: het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis.De rechtvaardigen kunnen niet met opzet zondigen

“Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen?” De Bijbel zegt dat onze ongerechtigheid slechts de gerechtigheid van God en Zijn liefde demonstreert. De Bijbel zegt ook, “Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot Zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is” (Romeinen 3:7-8). De namen van ongelovigen staan in het Boek van het Oordeel geschreven en zij zullen in het meer van vuur geworpen worden. Zij zullen zich dus moeten bekeren en moeten geloven dat de zaligheid volbracht is door het water en het bloed.

De Apostel Paulus zegt, “Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.) Dat zij verre.” De mensen spreken tegen terwijl ze zeggen, “Is het niet ongerecht voor God om toorn over de ongelovigen te brengen en hun naar de hel te sturen omdat zij niet geloven dat Jezus hun reeds van hun zonden heeft gered?” Maar Paulus zegt, “Is God onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? Het is fair voor de ongelovigen om naar de hel te gaan omdat zij de waarheid niet geloven. God is niet onrechtvaardig.”


Romeinen 3:7 verklaart, “Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot Zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld?” Mensen zullen dan zeggen, “Wat? Zondig je met opzet omdat je de verlossing van de zonden hebt? Je zult meer liegen omdat je gered bent door de gerechtigheid van God. Je zult meer met opzet zondigen?” Maar de Bijbel zegt dat zij zo handelen met kwade harten, terwijl ze God’s zaligheid niet kennen noch in Zijn liefde geloven.

Daarom zegt Paulus dat de oprechtheid van God in overvloed aanwezig is in Zijn heerlijkheid, en dit is te danken aan onze zondigheid en leugens. Maar de mensen spreken Paulus tegen met hun eigen gedachten, terwijl ze zeggen, “Je zult meer zonden begaan als je gelooft dat je gered bent door geloof zonder daden.” Het is niet waar dat mensen slechts zondigen door de wil om te zondigen. Zij kunnen het niet vermijden te zondigen omdat zij geboren zondaars zijn. Het is voor een appelboom natuurlijk om appels voort te brengen. De Bijbel zegt dat het voor een menselijk wezen die zondig geboren is, ook natuurlijk is om verder te gaan met zondigen. De Heer redde zulke zondaars met Zijn gerechtigheid, en zij kunnen slechts verlost worden door de zaligheid van de Heer te accepteren.


“En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is”(Romeinen 3:8). Zij die bedrogen worden door valse leraren terwijl ze aannemen dat zij in Jezus geloven, denken op deze wijze. Het Epistel aan Romeinen werd geschreven door de Apostel Paulus ongeveer 2000 jaar geleden. Veel mensen in die tijd dachten zo, net als tegenwoordig de ongelovigen ook doen. Valse gelovigen denken net als de ongelovigen in de tijd van Paulus, terwijl ze zeggen, “Zul je opzettelijk meer zondigen als je de verlossing van de zonden hebt, zonder zonde bent, en weet dat je toekomstige zonden vergeven zijn?”

Ongelovigen handelen volgens de ongelovige gedachten van het vlees. Zij kunnen de waarheid van God’s zaligheid niet binnengaan vanwege hun valse gedachten van het vlees. Natuurlijk zelfs de rechtvaardigen zondigen nog steeds nadat zij de verlossing van hun zonden verkregen, maar er is geen begrenzing. De Bijbel zegt dat zondaars constant zondigen omdat zij zich er niet van bewust zijn en ze weten niet dat het een zonde is voordat zij wedergeboren zijn van het water en de Geest. De Bijbel zegt echter dat de rechtvaardigen niet roekeloos kunnen zondigen omdat zij onder God’s bewind zijn.

Sommige mensen zeiden tegen de Apostel Paulus, “Doe jij geen slechte dingen zodat er goed kan voortkomen omdat God je van al je zonden redde? Je zult meer slechte daden moeten doen zodat de gerechtigheid van God meer geopenbaard wordt.” Paulus zegt dat hun verdoemenis gerecht is. Hij bedoelt dat het voor hun gerecht is om veroordeeld te worden en naar de hel te gaan. Waarom? Omdat zij niet op hun geloof bouwen, maar op hun daden.De gerechtigheid van God wordt nooit ongeldig

De Apostel Paulus zegt, “Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God tenietdoen?”

Zal hun ongeloof de zaligheid van God tenietdoen alleen maar omdat zij niet in God’s zaligheid geloven? De mensen zijn gered als zij geloven, maar zij verliezen de genade van de verlossing van de zonden als zij niet geloven. De gerechtigheid van God is standvastig. Begrijpt u dit? Zij die naar de hel gaan, gaan vrijwillig naar de hel omdat zij kozen om niet te geloven. De werken van God en de genade van de zaligheid van de zonden worden nooit ongeldig. Zij zijn standvastig.

De zaligheid van de Heer heeft geen verbintenis met de menselijke inspanningen, die gebaseerd zijn op de daden van de wet. Het staat slechts in verbinding met de gelovigen. Gelovigen zijn gered volgens de waarheid van God, maar ongelovigen zullen naar de hel gaan omdat zij niet gered zijn doordat zij Zijn waarheid weigeren. God zond “een steen des aanstoots” (Jesaja 8:14). Iedereen die in Jezus gelooft wordt rechtvaardig gemaakt en heeft het eeuwige leven, hoe slecht hij/zij ook moge zijn. Iedereen die niet in Jezus gelooft zal naar de hel gaan vanwege de lonen van de zonde, hoe goed hij/zij ook moge zijn. Jezus is een steen des aanstoots voor degene die niet in de vergeving van de zonden gelooft.Er is geen rechtvaardig persoon die zonde heeft

De Apostel Paulus praat over het geloof van de zaligheid aan hun die doen alsof ze goed zijn, dus mensen beschouwen Romeinen als het woord van God dat over het geloof praat. Sommige mensen verbazen zich over de mensen die zich als de rechtvaardigen identificeren. In feite zijn zij wiens zonden door Jezus vergeven zijn, rechtvaardig omdat al hun zonden vergeven zijn. “Jezus is getrouw” betekent “Hij redde getrouw de zondaars van hun zonden.” Sommige mensen zeggen dat zij ‘verloste’ zondaars zijn, maar zulke mensen kunnen er niet zijn voor God. Hoe kan een persoon nog steeds een zondaar zijn nadat hij/zij van de zonde verlost is? We zijn gered als Jezus ons redde en we zijn zondaars als Jezus ons niet redde. Er is geen “midden” in de zaligheid.

Is er een rechtvaardig persoon die zonde heeft? Er is geen rechtvaardig persoon die zonde heeft. De persoon is een zondaar als hij/zij zonde heeft, maar rechtvaardig en zondeloos als hij/zij in Jezus gelooft. Hoe kunnen we het probleem van de dagelijkse zonden en toekomstige zonden oplossen? Mensen denken dat zij onvermijdelijke zondaars zijn omdat zij iedere dag zondigen en dat zullen blijven doen totdat ze sterven. We zijn echter rechtvaardig gemaakt door in het evangelie te geloven dat zegt dat Jezus de zonden van de wereld wegnam, inclusief de toekomstige zonden, in de Jordaan en dat Hij werd gekruisigd.

“Een rechtvaardig persoon die zonde heeft” is onzin. Is het redelijk om te denken dat een persoon nog steeds schulden heeft alhoewel hij/zij reeds zijn/haar schulden betaald heeft? Laat ons eens aannemen dat er eens een man was die veel geld had, maar zijn zoon had een slechte gewoonte aangenomen om iedere dag dat hij opgroeide in alle winkels van de plaats snoepjes op krediet te kopen. Zijn rijke vader had echter genoeg geld betaald om de schulden van zijn zoon’s leven in ieder winkel in vooruit af te betalen, hij kon nooit een schuldenaar worden al at hij dagelijks snoepgoed zonder te betalen tot de dag dat hij stierf.

De Heer redde ons met de gerechtigheid om al onze zonden op Zich te nemen in de Jordaan. Hij redde ons allen volledig. Daarom kunnen wij nooit meer zondaars worden, hoe zwak wij ook mogen zijn. God zegt dat we rechtvaardig zijn gemaakt als we niet ontkennen wat Hij deed.Mensen kunnen niet in het evangelie geloven noch wedergeboren zijn met vleselijke gedachten

Christenen die zichzelf als ‘verloste’ zondaars identificeren, denken met vleselijke gedachten. Als iemand geestelijke gedachten heeft, dan gelooft hij in God’s woord. De vleselijke gedachten zijn menselijke gedachten. Het is menselijke wijsheid. Het vlees kan slechts zondigen, maar we kunnen rechtvaardig worden door in het doopsel en het Kruis van Jezus te geloven. De Bijbel zegt dat we nooit rechtvaardig en heilig kunnen worden door te proberen niet te zondigen.

Kan iemand het Koninkrijk der Hemel binnengaan, door een heilig persoon te worden die nooit meer zondigt nadat hij in Jezus is gaan geloven? Of is het slechts mogelijk door de zaligheid in een keer voor altijd? Zijn zondaars eigenlijk rechtvaardig gemaakt door de genade van de verlossing van de zonden? Het is onmogelijk voor u om rechtvaardig te worden met uw vleselijke gedachten. Het vlees kan nooit rechtvaardig worden. Het vlees wilt altijd iets te eten als het honger heeft.

Het is onmogelijk voor het vlees om geheiligd te worden omdat het vlees lusten en verlangens heeft. Daardoor kunnen we rechtvaardig gemaakt worden door slechts in het water en het bloed van Jezus te geloven. Kunnen we het Koninkrijk van de Hemel binnen door niet meer te zondigen en onszelf te reinigen totdat we zo puur als sneeuw zijn? Het is trots van de mens, die lusten en passies van het vlees heeft, om te denken geheiligd te worden door zonden te vermijden. Het is onmogelijk.

Mensen kunnen niet in het evangelie geloven noch wedergeboren worden omdat zij denken over het geloof met vleselijke gedachten. Jezus zei, “Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest” (Johannes 3:6).

Het is onmogelijk om rechtvaardig te worden met vleselijke gedachten. U zult ook denken dat het onmogelijk is omdat u morgen weer zult zondigen, zelfs als u enorm berouw heeft en tot vandaag in Jezus gelooft. U zult denken, “Hoe kan ik zeggen dat ik zonder zonde ben als ik constant zondig, zelfs nu?” Is het mogelijk om rechtvaardig te worden als ik vleselijk denk, zoals het vlees doet? Het is onmogelijk om geheiligd te worden met het vlees.God kan ons echter rechtvaardig maken

God kan ons echter volledig redden zelfs als een menselijk wezen het niet kan. God kan ons geweten reinigen en ons laten belijden dat we rechtvaardig zijn en dat Hij onze Vader en onze Verlosser is. U moet weten dat het geloof begint bij het geloof in het ware woord met uw hart. Het begint met het woord van de waarheid. We zijn rechtvaardig gemaakt door met ons hart in het ware woord te geloven. We kunnen nooit rechtvaardig worden door de daden van het vlees.

Zij die echter niet wedergeboren zijn, kunnen zichzelf niet van hun eigen gedachten bevrijden omdat zij zijn opgesloten in hun gedachten. Zij kunnen nooit zeggen dat zij rechtvaardig zijn omdat zij met vleselijke gedachten denken. In tegendeel, het geloof waardoor we kunnen zeggen dat we rechtvaardig zijn, begint met de kennis van de waarheid van God’s woord. Indien u werkelijk wedergeboren wilt zijn, kunt u dat zeker slechts door te luisteren naar het ware woord door een wedergeboren persoon omdat de Geest in de wedergeboren heiligen graag met de waarheid werkt en “onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods” (1 Korinthiers 2:10). Mensen kunnen wedergeboren worden als zij het woord van God horen door de rechtvaardige omdat de Geest in de rechtvaardigen, die wedergeboren zijn, huist. Ik wil dat u dat onthoudt. U moet de rechtvaardigen ontmoeten, die wedergeboren zijn, als u de genade van de wedergeboorte wilt ontvangen.

Abraham kreeg Ishmael en Isaak. Ishmael werd geboren van een slavin. Ishmael was reeds 14 jaar oud toen Isaak geboren werd. Ishmael vervolgde Isaak, die geboren werd uit een vrije vrouw. Wie had eigenlijk het recht op successie? Isaak, die geboren was uit de vrije vrouw Sarah, had het successierecht.

Isaak had het recht van successie en werd goedgekeurd zelfs al was Ishmael ouder en sterker in het vlees dan Isaak was. Waarom? Isaak werd geboren na het woord van God. Geloof dat gevestigd is door de menselijke gedachte is net als een zandkasteel. Mensen kunnen wedergeboren worden wanneer zij slechts de waarheid leren van God’s woord en erin geloven.

“Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn; Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een” (Romeinen 3:9-10). Wat betekenen deze passages? Geven ze de staat waarin de menselijke wezens verkeerden voordat ze wedergeboren zijn of de staat waarin ze verkeren erna? We zijn allen zondaars voordat we wedergeboren zijn. “Er is niemand rechtvaardig” was de staat van de menselijke wezens voordat Jezus alle zonden van de wereld uitwiste. Iemand kan nooit geheiligd worden zonder in Jezus te geloven.

Het woord “geleidelijke zaligmaking” kwam van afgodaanbidders van de heidense religies. De Bijbel zegt, “Er is niemand rechtvaardig, ook niet een”. Hoe kan iemand zalig worden door zichzelf te heropvoeden? Een menselijk wezen kan niet rechtvaardig worden door zichzelf. Er is niemand die rechtvaardig zal worden of is geworden door zichzelf. Er is niemand die zondeloos is door zijn eigen daden. Het is slechts mogelijk door het geloof in God’s woord. De Bijbel zegt, “Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt” (Romeinen 3:11).Allen zijn zij afgeweken

“Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe” (Romeinen 3:12). Is een menselijk wezen nuttig voor God? Een menselijk wezen is nutteloos voor God. Allen die nog niet wedergeboren zijn nutteloos voor God. Wijzen zij niet hun vingers naar de hemel terwijl ze vechten en vloeken tegen God, Hem afwijzend omdat Hij geen regen zendt terwijl ze allen door Hem geschapen zijn?

“Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden,” zegt God. Hoe kan iemand die zonde in zijn hart heeft, God verheerlijken? Hoe kunnen zondaars, die het probleem van hun zonden niet kunnen oplossen, God loven? Hoe kan een zondaar de Heer loven? Zondaars kunnen geen heerlijkheid aan God geven.

Er zijn veel lofdiensten tegenwoordig. Zondaars schreven de woorden voor kerkliedjes, terwijl ze de Geschriften in de Openbaringen citeren. “En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid” (Openbaringen 5:13). De Heer is natuurlijk waardig geprezen te worden, maar slechts de rechtvaardigen kunnen God prijzen. Denkt u dat God het lof van zondaars met vreugde accepteert? Het lof van de zondaars zijn als het offer van Kain. Hun lof is tevergeefs en wordt gezongen naar een lege lucht, zelfs als zij denken dat zij de Heer prijzen. Waarom? Omdat God zich niet over hun verheugt. God hoort nooit de gebeden van de zondaars (Jesaja 59:1-2).

De Bijbel zegt dat zij zich allen hebben afgekeert en samen zijn zij nutteloos geworden. De woorden “Allen zijn zij afgeweken” betekent dat zij hun eigen gedachten geloofden, terwijl ze God’s woord weigerden. Het ware oordeel is gemaakt door het woord van God. Slechts God veroordeeld. Mensen kunnen niet oordelen. De woorden “Allen zijn zij afgeweken” betekent dat zij zijn afgeweken naar hun eigen gedachten. Zij zeggen steeds dingen zoals, “Ik denk zo en ik geloof dit.” Zij die hun eigen gedachten niet verwerpen, geven toe aan hun gedachten dus keren zij niet terug naar het woord van God.

Zij die niet wedergeboren zijn denken dat zij hun eigen rechters zijn. Het is voor hun niet belangrijk wat er in het woord van God geschreven staat. Zij houden zich aan hun eigen gedachten vast en oordelen waar zij het mee eens zijn of waarmee niet, terwijl ze zeggen, “Ik denk zo en ik geloof in dit. Het is niet hetzelfde als wat ik denk.” Hoe kunnen zij de waarheid vinden? God zegt dat alle mensen wezens zich tot hun eigen gedachten hebben gewend. We moeten ons niet naar onze eigen gedachten wenden. In plaats daarvan moeten we naar de Heer terugkeren. We moeten op de juiste wijze gered worden. We moeten veroordeeld worden in het aangezicht van het ware woord. Wat is dan gerechtigheid?We moeten wedergeboren worden door het woord van God

Gerechtigheid is het woord van God, dat de waarheid is. Het woord van God is de canon, die verwijst naar een ‘meetlat.’ We moeten weten dat het woord van God een kriteria of een maatstaaf is. “In den beginne was het Woord” (Johannes 1:1). Wie was met God, de Vader en de Heilige Geest? Hij is God, het woord. Het Woord is God. Jezus Christus, onze Verlosser en Koning der koningen, is het Woord, onze God.

Het is geschreven dat het Woord met God was in het beginne. Wie was met God? Het Woord. Dus het Woord is Jezus, onze Verlosser en God. De Verlosser is God. Een precieze vertegenwoordiging van Zijn aard is het Woord. Het woord van God is verschillend van onze eigen gedachten omdat het Woord God is. Het is erg onwetend voor een mens om het woord van God met zijn/haar eigen vleselijke gedachten proberen te begrijpen.

Daarom kan God een persoon die standvast is gebruiken in Zijn woord en in geloof. De persoon die standvast is in het woord van God is gelovig en nuttig voor God, en God zegent zo’n persoon.

Kan iemand iets doen wat goed is? Het Woord, dat God is, zegt dat er niemand rechtvaardig is, nee, niet een. Sommigen denken echter, ‘Er schijnt een persoon te zijn die goed kan doen.’ Mensen zijn in feite hypocriet voor God. We moeten weten dat we geen rechtvaardige kant hebben voordat we wedergeboren zijn.

Alle menselijke wezens zetten zich tegen God op. Zij bedriegen elkaar en zelfs God terwijl ze doen alsof ze heilig, goed en genadig zijn. Ze dagen God uit door net te doen alsof ze goed zijn. Slechts God is goed. Het is tegen God en rebels tegen Zijn waarheid om te doen alsof men goed is, zonder wedergeboren te zijn en in Zijn liefde en gerechtigheid te geloven.

Denkt u dat slechts ernstige zondaars door God veroordeeld zullen worden? Iedereen die niet wedergeboren is, zelfs als hij/zij een Christen is, kan niet God’s toorn ontsnappen. Daarom moet u zich ontdoen van uw hypocriete wijze van leven en u moet naar het woord van God luisteren. Wordt wedergeboren. Dan kunt u het oordeel van God ontvluchten.

Heeft u ooit onder de mensen die niet wedergeboren zijn, een slecht persoon gezien, die niet vol is met de obsessie om goed te zijn? Mensen zijn vol van de obsessie om goed te zijn. Wie leerde ons dit? Satan. Een menselijk wezen kan oorspronkelijk nooit goed zijn. Een menselijk wezen kan een goed leven leiden als zijn/haar zonden voor God zijn uitgewist. Vertelt God ons dan om slechte dingen met opzet te doen? Nee. God zegt ons dat we de verlossing van de zonden moeten krijgen omdat we reeds geinfecteerd zijn met de zonde voordat we geboren waren en dat we voorbestemd zijn om naar de hel te gaan. God wilt dat we allen Zijn ware woord ontvangen zodat we gered kunnen worden.Satan liegt altijd tegen ongelovigen

“Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen” (Romeinen 3:13-18).

“Met hun tongen plegen zij bedrog.” Alle mensen zijn goed in bedrog. God zegt over Satan, “Wanneer hij een leugenlkdfj”(Johannes 8:44). Alle mensen die niet wedergeboren zijn, zeggen “Ik zeg je werkelijk de waarheid. Het is waar,” maar zij vertellen allemaal leugens.

De mensen die benadrukken dat hun vertelsels waar zijn, zijn leugenaars. Heeft u ooit oplichters gezien die zeggen, “Ik ben een leugenaar en een oplichter,” als zij anderen proberen te bedriegen? Zij spreken alsof alles wat zij zeggen waar is. Zij kunnen overtuigend zeggen, “Ik zal je eens iets vertellen. Als je je geld hierin investeert, zul je veel geld verdienen. Als je een miljoen Euro investeert, zul je heel gauw zo veel geld als de directeur verdienen, en in enkele jaren zul je tien miljoen verdienen. Het is een fantastische belegging. Wil je beleggen?’ De mensen die niet wedergeboren zijn, bedriegen steeds met hun mond.

Als Satan een leugen verteld, spreekt hij van zijn eigen bronnen. Een preker die niet wedergeboren is, verteld altijd een leugen. Hij/zij verklaart dat iemand rijk kan zijn als hij/zij een grote som kerkgeld betaald. Is er een passage in de Bijbel die zegt dat iemand rijk kan worden als hij/zij een ouderling wordt? Waarom proberen de mensen om ouderlingen te worden? Zij proberen ouderlingen te worden omdat hun geleerd werd dat als zij ouderlingen worden, God hun aardse zegens zal geven. Zij zijn bedrogen omdat zij geloven dat zij de genade van de weelde kunnen krijgen als zij ouderlingen worden. Zij zijn gevangen in de valstrik van bedrog.

Bent u ooit een ouderling geworden door bedrogen te zijn met zo’n leugen? Veel mensen hebben als zwervers geleefd nadat ze ouderlingen zijn geworden. Ik ken vele van hun om mij heen. Valse profeten die niet wedergeboren zijn, wijzen de rijken aan als de ouderlingen van hun kerken. Waarom? Omdat zij willen dat de ouderlingen grote bijdragen brengen aan hun kerken. Soms wijzen zij arme mensen aan als ouderlingen omdat zij hen tot hun blinde volgers willen maken.

Het gezegde “Iemand zal gezegend worden met weelde als hij/zij een ouderling wordt,” is een leugen. Dit wordt niet vermeld in de Bijbel. De Bijbel zegt dat God’s dienaren liever vervolgd worden dan de genade te hebben van rijkdom. De Heer zegt, “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden” (Mattheus 6:33).

“Slangenvenijn is onder hun lippen,” verklaart de Bijbel. Menselijke wezens hebben werkelijk het slangengif. Wat zeggen de mensen die niet wedergeboren zijn tegen de rechtvaardigen? Zij vervloeken de rechtvaardigen en ze spreken als adders. De Bijbel zegt, “Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen.”Wat is het doel van de wet?

De passage, “Gelijk geschreven is” betekent dat het een citaat van het Oude Testament is. De Apostel Paulus citeerde het Oude Testament vaak. Hij zei, “Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend.Er is geen vreze Gods voor hun ogen.” Ik heb medelijden met de mensen die naar de hel gaan zonder de manier van de wedergeboorte te kennen.

Romeinen 3:19 verklaart, “Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.” God brengt toorn volgens de wet toe. De reden waarom Paulus zei, “zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn” is omdat God de wet aan degene gaf die niet wedergeboren zijn, die de zonde niet kennen en de zonde niet als zonde beschouwen, om de zondaars, die zich in hun werkelijke bestaan nooit aan de wet kunnen houden, te verlichten. God gaf ons de wet niet om ons eraan te laten houden. Zegt God dan dat Hij de wet vernietigde? Nee. Hij gaf ons de wet door Mozes om ons de kennis van onze zonden te geven. Hij gaf ons niet de wet zodat wij ons eraan moeten houden. De wet van God heeft de rol om ons te leren hoe zondig we zijn.Niemand kan rechtvaardig worden door de daden van de wet

Romeinen 3:20 verklaart, “Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.” Wedergeboren Christenen weten dat geen vlees veroordeeld zal worden door de daden van de wet. De Apostel Paulus en alle dienaren van God zeggen, “Geen vlees zal veroordeeld worden door de daden van de wet.” Er is niemand die zich aan de wet houdt of die dat zal doen in de toekomst. Daarom moeten we ons bekeren zodat we nooit veroordeeld kunnen worden door de daden van de wet. Onze daden kunnen ons niet rechtvaardig maken.

De Apostel Paulus wist dit en geloofde erin. Kunnen we berecht worden door ons aan de wet te houden? Kan de wet ons berechtigen? Als u de Geschriften leest, denkt u dan dat het juist is om te geloven dat ons vlees veranderd om geheiligd te worden en het Koninkrijk der Hemel binnen te gaan door goede daden te verrichten na in Jezus te zijn gaan geloven? Nee, dit is niet waar. Het is een leugen. Het feit dat iemand door geleidelijke transformatie geheiligd wordt en het Koninkrijk der Hemel kan binnengaan, is een leugen. Alle mensen die niet wedergeboren zijn, zijn onder de wet omdat zij denken dat zij zich aan God’s woord moeten houden met hun eigen daden. Hierdoor proberen zij zich aan de wet te houden en dagelijks om vergeving te vragen. Het komt doordat zij de eerste knoop op de verkeerde manier dichtknopen. De wet laat ons weten dat we zondaars zijn. De moeite die de zondaars doen om zich aan de wet te houden komt door hun onwetendheid en hun eigen gedachten, die tegen de zaligheid van de waarheid zijn en voortkomen uit het vlees. Het is het verkeerd ge-oriënteerde geloof.

De Doctrine van de Zaligmaking, die zegt dat we geleidelijk aan veranderen naar de heiliging, kan ook worden gevonden in andere profane religies in de wereld. Het Boedhisme heeft een soortgelijke doctrine, de doctrine van het Nirvana, dat net als de Christelijke doctrine van geleidelijke heiliging is. Veel mensen zeggen dat hun vlees meer en meer geheiligd kan worden en dat ze uiteindelijk het Koninkrijk der Hemel binnen kunnen gaan. Maar de waarheid is dat de Heer onze geesten voor eens en voor altijd geheiligd heeft.

Zelfs de rechtvaardigen kunnen niet geheiligd worden door het vlees. Zij die niet de Geest hebben, kunnen niet geheiligd worden. Hoe meer zij proberen goede daden te doen, hoe ernstigere zondaars zij worden. Het is omdat zij zonde in hun hart hebben. Er komt regelmatig iets vuils uit hun en het maakt hun vies, zij proberen echter hard om naar buiten toe zichzelf te reinigen, omdat zij van binnen vol met zonde zijn. Het is het werkelijke bestaan van een zondaar.

Deze staat van zijn is het tegenovergestelde van degene die de verlossing van alle zonden hebben. Zij kunnen reine levens leiden zelfs als zij er niets aan kunnen doen om met hun vlees te zondigen. Zondaar die geboren zijn met zonde, verspreiden zonde tijdens hun hele leven omdat zonde uit hun komt tegen hun wil. Ze hebben geen andere keuze dan een helende spuit te gaan halen die hun zonden voor eens en voor altijd wegneemt. De spuit is van het evangelie van God’s waarheid. Ze kunnen verlost worden van hun zonden door het woord van de verlossing van de zonden te horen. Ik wil dat u het woord van de wedergeboorte en de ontvangst van de verlossing van de zonden hoort.

Wie kan er volledig volgens de wet leven? Wie kan volmaakt leven volgens de wet zelfs als hij/zij wedergeboren is? Niemand. In Romeinen staat geschreven, “Door de wet is de kennis van de zonde.” Het is zo eenvoudig. Adam en Eva werden bedrogen door Satan in de tijd van de onschuld en ze werden verkocht onder de zonde. De zonde werd aan hun nakomelingen doorgegeven die niet het woord van God konden. Zij wisten niet dat zij geboren zondaars waren zelfs als zij de zonde hadden geërfd.

Na de tijd van Abraham en Jakob, vergaten de Israëli’s over het geloof en hun zondige bestaan alhoewel hun voorvader Abraham rechtvaardig werd door geloof. Dus gaf God hun Zijn wet om hun de kennis van de zonde te geven en Hij wilde dat ze de verlossing van de zonden ontvingen door in Zijn belofte te geloven. Gelooft u dit?Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet

Romeinen 3:21 verklaart, “Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten.” De Apostel Paulus zegt dat de rechtvaardigheid van God zonder de wet geopenbaard is. De woorden, “getuigenis hebbende van de wet en de profeten” verwijst naar het Oude Testament. Het evangelie van het water en de Geest is de gerechtigheid van God, die geopenbaard wordt door het opofferingssysteem. Het evangelie openbaart de gerechtigheid die ons naar de ontvangst van de verlossing van de zonden leidt door het zonde-offer.

Romeinen 3:22 verklaart, “Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven. want er is geen onderscheid.” Ons geloof is in ons hart. De leidsman en de volbrenger van het geloof is Jezus Christus. Hebreeen 12:2 verklaart, “Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus.” De Leidsman en de voleinder van het geloof is Jezus en we geloven in het ware Woord, dat God is. We moeten leren en geloven in de ware woorden van de Bijbel van de wedergeboren dienaren om gered te worden van al onze zonden en te leven door geloof. We moeten met ons hart in Jezus geloven.

God zegt, “Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven. want er is geen onderscheid.” Daarom zijn wij rechtvaardig gemaakt door met ons hart in het ware woord te geloven, en hebben we de bevestiging van de volmaakte zaligheid door te bekennen met onze mond. We kunnen niet gered worden door onze eigen daden, maar door geloof. Wij danken slechts de Heer en de kerk van God.

Bent u gebonden aan uw daden alhoewel al uw zonden uitgewist zijn? U bent rechtvaardig, hoe zwak uw vlees ook moge zijn, als u met uw hart in God gelooft. De Heilige Geest getuigt het woord van God in uw hart, terwijl Hij zegt, “Je bent rechtvaardig”, omdat Hij ons leidt in het begrip naar het ware woord als we het woord horen. Bent u gered door geloof nadat u God’s woord gehoord heeft?

“Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven. want er is geen onderscheid.” Iedereen die het woord van God, dat de waarheid is, leert en erin gelooft, kan van al zijn/haar zonden gered worden.Jezus waste alle zonden vanaf het begin tot het einde van de wereld weg

Romeinen 3:23-25 verklaart, “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods.”

De Bijbel zegt dat allen gezondigd hebben en tekort gekomen zijn in de heerlijkheid van God. We ontvangen de vergeving van de zonden en worden gratis geheiligd door Zijn genade en liefde terwijl de zondaars naar de hel gaan. We bereikten de heerlijkheid van God en werden geheiligd. God bracht Jezus naar voren als het verzoeningsoffer door Zijn bloed door geloof.

Verzen 25 en 26 verklaren, “Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.” Hier betekenen de woorden, ‘heeft voorgesteld’ dat God Zijn Zoon Jezus zond als verzoening voor de verlossing van de zonden voor het hele universum.


Jezus nam alle zonden van de wereld door Zijn doopsel. Jezus is de Alpha en de Omega. Laat ons eens denken over het begin en het einde van de wereld. God leverde ons het geloof dat al onze zonden van het begin tot het einde van de wereld wegwaste. God bracht Jezus naar voren als het verzoeningsoffer door het geloof in de waarheid. Pas toen ik in het evangelie geloofde werd ik me bewust van de woorden, “tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods.”

Al onze zonden waren uitgewist toen we in het woord geloofden dat zegt, dat Jezus al onze zonden door Zijn doopsel en bloed heeft weggewassen. We ontvingen de verlossing van de zonden voor eens en voor altijd maar ons vlees zondigt nog steeds. Het vlees zondigt door onze zwakheid. De Bijbel verklaart echter, “God vergeeft de zonden die tevoren geschiedt zijn.” Zonden die het vlees nu en in de toekomst begaat, zijn zonden die tevoren begaan zijn vanuit God’s standpunt.

Waarom? God maakte het doopsel van Jezus het cardinale beginpunt van onze zaligheid. Daarom zijn de huidige zonden de zonden van het verleden, in God’s perspektief, omdat de verlossing van de zonden door Jezus Christus voor eens en voor altijd volbracht was. De huidige zonden zijn zonden die reeds uitgewist zijn. De woorden, “de zonden die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods” betekenen dat “Hij reeds de lonen betaald heeft voor de zonden van de wereld.” Alle zonden van de wereld zijn reeds vergeven door het doopsel en het Kruis van Jezus.


Daarom wiste God reeds alle zonden die vanaf het begin van de wereld tot het einde, uit. In de ogen van God zijn dus alle zonden voorheen begaan. Mensen in de wereld begaan zonden die reeds door de Zoon van God zijn uitgewist. Jezus waste ongeveer 2000 jaar geleden, reeds de zonden weg die in 2002 begaan zouden worden. Begrijpt u dit?

God wiste reeds de zonden van de wereld uit, inclusief uw en mijn zonden. Begrijpt u wat dit betekent? U zult verward zijn als u het evangelie aan anderen preekt terwijl u het niet begrijpt. De woorden, “God vergeeft de zonden die tevoren geschiedt zijn,” betekenen dat God alle zonden overziet omdat Hij ze reeds 2000 jaar geleden uitgewist heeft. De zonden van alle menselijke wezens zijn reeds veroordeeld omdat Jezus gedoopt was in de Jordaan en werd gekruisigd. God gaf alle zonden door omdat Jezus naar de wereld gezonden werd en volmaakt alle mensen heiligde voor eens en voor altijd. Daarom telt God niet de schuld van de zonden die begaan zijn door alle mensen in de wereld en die reeds door Hem zijn uitgewist, maar Hij veroordeelt op hun ongeloof in het doopsel en het Kruis van Jezus.

Begrijpt u wat de Apostel Paulus bedoelt? Het is erg belangrijk voor ons, verlosten. Zij die niet wedergeboren zijn, gaan naar de hel omdat zij het negeren. We moeten naar het woord luisteren en er de juiste kennis van hebben. Het zal u veel helpen bij uw geloof en bij het preken van het evangelie aan anderen.Waar is dan de roem?

De Bijbel zegt, “door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods”. God leert ons dat de zonden van het verleden reeds uitgewist zijn omdat God Jezus als een verzoening voortbracht. Daarom zijn wij rechtvaardig gemaakt door geloof.

Vers 26 verklaart, “Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.” “In dezen tegenwoordigen tijd” gaf God de wereld het eeuwige leven zodat de wereld niet ten onder zou gaan. In deze tegenwoordige tijd, zond God Jezus Christus om Zijn gerechtigheid te demonstreren en Hij volbracht wat Hij beloofde. De Heer toonde Zijn gerechtigheid. God zond Zijn eniggeboren Zoon en liet Hem dopen en kruisigen om ons Zijn liefde door de zaligheid van de waarheid te tonen.

De Heer kwam naar de zondaars als hun Verlosser. “Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.” God is rechtvaardig en wiste alle zonden van de wereld voor eens en voor altijd uit. We moeten met ons hart in Jezus geloven, zodat we geen zonde hebben. Zij die werkelijk in Jezus geloven, zijn zonder zonde omdat Hij ze wegwaste en hun zelfs van hun toekomstige zonden redde. Door met ons hart te geloven in wat Jezus deed, zal ons redden. Onze daden zijn niet ingesloten, nog niet voor 0,1% in het geloof in Zijn zaligheid.

Romeinen 3:27-31 verklaart, “Waar is dan de roem? Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen; Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.”

De woorden, “Wij bevestigen de wet,” betekenen dat we niet gered kunnen worden door onze daden. We zijn onvolmaakt en zwak en we zouden naar de hel moeten gaan volgens de wet. De woorden van God maakte ons echter rechtvaardig en volmaakt omdat we gered zijn door Zijn woord. De Heer verteld ons dat ons vlees nog steeds onvolmaakt is zelfs nadat we gered zijn van al onze zonden, maar Hij verloste ons volledig van al onze zonden. We kunnen dichter bij God staan door te geloven dat Jezus ons redde.

“Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.” We moeten de wet, die God gegrond heeft, kennen en weten dat de wet eeuwigdurend is in Zijn Koninkrijk. “Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs,” zegt God. Begrijpt u dit? God redde ons van alle zonden van de wereld. We werden gered toen we volgens de waarheid geloofden. We moeten ons herinneren dat de werken van de wet ons niet kunnen redden.

God praat over de wet van het geloof door de Apostel Paulus in Romeinen hoofdstuk 3. God zegt, “Zal hun ongelovigheid het geloof van God tenietdoen?” (Romeinen 3:3). Gelovigen houden vast aan hun geloof, maar ongelovigen zullen ineenstorten. Zij die geen volledig geloof hebben in het evangelie van de waarheid, zullen naar de hel gaan, zelfs als zij denken dat zij in Jezus geloven.God redde ons allen volledig van alle zonden

Wilt u meer over het boek van de Romeinen weten? Klik dan op de onderstaande banner om uw gratis boek over het boek van de Romeinen te ontvangen.
Bijbelstudies over Romeinen

God grondde de wet van God zodat zij die volgens hun eigen gedachten geloven, over de wet van het geloof zullen struikelen. God redde ons allen volledig van onze zonden. Romeinen hoofdstuk 3 praat over de wet van het geloof. We zijn gered door in het ware woord te geloven. We erven het Koninkrijk der Hemel en we hebben vrede door geloof. Ongelovigen kunnen geen vrede hebben. In plaats daarvan zullen zij naar de hel gaan. Wat is de reden hiervoor? Ten eerste, worden zij veroordeeld volgens de wet van God’s waarheid omdat zij niet het woord van God’s waarheid ontvangen. Zaligheid komt van God’s liefde en we zijn gered door de waarheid te kennen en door met ons hart te geloven wat de Heer deed. Begrijpt u dit?


Ik loof de Heer, die ons dit geloof geeft, en Zijn kerk op aarde. Ik dank de Heer, die ons de waarheid geeft, het geloof en het woord, dat de Apostel Paulus had, en die het geheim van de verlossing van de zonden aan Zijn kerk openbaarde. Ik loof Hem vanuit de grond van mijn hart.

We danken de Heer omdat Hij ons redde door Zijn doopsel en de dood aan het Kruis. We hebben geen andere keuze dan naar de hel te gaan zonder dit geloof en Zijn kerk. We zijn zondaars, die door onze aard nooit gered kunnen worden, maar we geloofden de gerechtigheid met ons hart. We zijn Zijn kinderen geworden, die met het hart geloven ter rechtvaardigheid en met den mond belijden ter zaligheid. (Romeinen 10:10).

Terug naar lijst

 


Afdrukbare versie   |  

 
Bible studies
    Preken
    Verklaring van geloof
    Wat is het evangelie?
    Bijbelse uitdrukkingen
    Veel gestelde vragen over het Christelijke Geloof
 

   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.