" Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet "
   (Mattheus 10:8)

HOME  |  INHOUD  |  CONTACT  |  HELP    
Bijbelstudies Gratis
Christelijke boeken
Gratis
Christelijke e-boeken
Over ons
  Preken over belangrijke onderwerpen door Eerwaarde Paul C. Jong

 

Besnijdenis des Harten


< Romeinen 2:17–29 >

“Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en roemt op God, En gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen, die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet; En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn; Een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Die dan een anderen leert, leert gij uzelven niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt, dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet? Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden? En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt? Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is; Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.”We moeten besneden worden in het hart.

“Besnijdenis des harten.” We zijn gered als we met ons hart geloven. We moeten in het hart gered worden. God zegt, “de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God” (Romeinen 2:29). We moeten de verlossing van de zonden in ons hart hebben. Als we niet de vergeving van de zonden in ons hart hebben, is het ongeldig. De mens heeft altijd een “innerlijke en een uiterlijke ik”, en iedereen moet de verlossing van de zonde innerlijk ontvangen.

De Apostel Paulus zegt tegen de Joden, “Besnijdenis des harten.” Wat besneden de Joden dan? Zij besneden een deel van het vlees. De Apostel Paulus zegt echter, “Besnijdenis des harten.” De Joden besneden uitwendig, maar Paulus zegt dat de besnijdenis van het hart is. God verteld ons in onze harten wanneer we Zijn kinderen worden.

Paulus praat niet over de uitwendige besnijdenis, maar de besnijdenis en de verlossing van de zonde in het hart. Toen hij dus zei, “Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest?” (Romeinen 3:3), bedoelde hij, “Als iemand niet in het hart geloofde.” Hij praat niet over het openlijke geloof, maar zegt, “Geloof in het hart.” We moeten begrijpen wat de Apostel Paulus bedoelde en wat de verlossing van de zonde is. We moeten ook leren hoe we, door God’s woord, de verlossing van de zonde in ons hart verkrijgen.

“Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest?” betekent “Want wat als de Joden niet in Jezus Christus als hun Verlosser geloven, zelfs als zij in het vlees afstammelingen van Abraham zijn?” Zal hun ongeloof de geloofwaardigheid van God tenietdoen? Zal het feit dat God al onze zonden uitwiste, inclusief de zonden van Abraham’s nakomelingen, ongeldig zijn? Nooit. Paulus zegt dat zelfs de Joden, die bij het vlees de nakomelingen van Abraham zijn, gered kunnen worden, als zij geloven dat Jezus Christus de Verlosser is, de Zoon van God, die de zonden van de wereld wegnam door Zijn doopsel en kruisiging. Hij zegt ook dat de zaligheid en de genade van God door Jezus Christus, niet ongeldig kunnen worden.

Romeinen 3:3–4 verklaart, “Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen?Dat zij verre.Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: ‘Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.’” De Heer beloofde met Zijn woord en heiligde de gelovigen door Zijn belofte door Hemzelf te vervullen. God wilt door de vervulling van Zijn belofte toen Hij veroordeeld werd, Zijn gerechtigheid tonen en Hij wilt degene rechtvaardigen die door Zijn woord in Jezus geloven. Zelfs wij, die de verlossing van de zonden in ons hart hebben, willen ook veroordeeld worden door Zijn woord en we willen overwinnen met Zijn woord als we veroordeeld worden.De Apostel Paulus verteld over de uiterlijke en innerlijke ego

De Apostel Paulus verteld over de “uiterlijke en innerlijke ego”. We hebben ook een uiterlijke en innerlijke ego, die het vlees en de geest zijn. We zijn hetzelfde als hem. Paulus behandelt dit thema nu.

Romeinen 3:5 verklaart, “Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen?” Paulus bedoelt niet dat zijn uiterlijke ego rein is. Zijn vlees is vies en blijft zondigen totdat hij sterft. Dit sluit alle mensen van de wereld in. Als God echter deze mensen gered had, zou het dan niet Zijn gerechtigheid tonen? Zou God niet gerecht zijn als Hij de menselijke wezens had gered terwijl hun uiterlijke personen toch onvast zijn? Dus zegt Paulus, “Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.) Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen?” (Romeinen 3:5–6). Paulus legt uit dat we niet alleen maar gered zijn omdat ons uiterlijke ego rein is.

We hebben uiterlijke en innerlijke ego’s. Paulus behandelt echter het gebied van het hart terwijl hij zegt, “Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongeloof de gelovigheid van God tenietdoen? Besnijdenis des harten.” Het is geen waar geloof als we de ene dag een rechtvaardig persoon zijn en dan de volgende dag een zondaar door ons geloof te baseren op ons uiterlijke ego, die zondigt en zwakheden heeft.De uiterlijke mens zondigt altijd totdat hij sterft

De Apostel Paulus had geen hoop in zijn uiterlijke ego. Degene waarvan de zonden uitgewist zijn, hebben ook uiterlijke en innerlijke ego’s. Hoe voelen zij zich als zij hun uiterlijke ego zien? Zij kunnen slechts teleurgesteld zijn. Laat ons naar ons uiterlijke ego kijken. Soms zijn we goed, maar soms zijn we gewoon walgelijk. Maar de Bijbel zegt dat onze uiterlijke ego met Jezus Christus gekruisigd werd. Onze uiterlijke ego stierf, en Jezus Christus vergaf alle zonden van ons uiterlijke ego.

Wij, die gered zijn, zijn vaak teleurgesteld in onze uiterlijke ego als we ernaar kijken. We schijnen vol hoop als ons uiterlijke ego goed doet, maar we zijn teleurgesteld als het niet aan onze verwachtingen voldoen. We neigen ertoe te denken dat ons geloof niet goed is als we teleurgesteld zijn in ons uiterlijke ego. Dit is echter niet waar. Ons uiterlijke ego is reeds gekruisigd met Christus. Zij die de verlossing van de zonden hebben, zondigen ook verder met hun physische lichamen. Maar is dat niet een zonde? Ja, dat is het, maar het is een doodszonde. Het is dood omdat de zonden aan het Kruis zijn genomen met de Heer. De zonde die ons uiterlijke vlees begaat is geen serieus probleem, het is echter een serieuze zaak dat ons hart niet goed is voor de Heer.We moeten met het hart in God geloven

Net na de ontvangst van de verlossing van de zonden worden meer zwakheden onthuld aan de rechtvaardigen. Daarom zou God’s zaligheid onvolmaakt worden als de zaligheid op onze uiterlijke mens, die slechts ieder moment kan zondigen, zouden baseren. Ons geloof zou afwijken van het geloof in God dat Abraham had, als we ons geloof baseerden op de daden van het uiterlijke vlees.

De Apostel Paulus zegt, “Besnijdenis des harten.” We worden geheiligd en rechtvaardig door in het hart te geloven, en niet volgens de daden van de uiterlijke mens. Heiliging hangt niet af of onze uiterlijke mens dat doet wat God zegt of niet. Begrijpt u dit? Het probleem is dat we ze alletwee hebben, het uiterlijke en innerlijke ego, en zij botsen. Daarom neigen we er soms toe om meer waarde te hechten aan de uiterlijke mens. We krijgen vertrouwen als ons uiterlijke ego goed doet, maar we zijn teleurgesteld als het dat niet doen. Paulus zegt dat dit niet het juiste geloof is.

“Besnijdenis des harten.” Wat is de echte waarheid? Hoe weten en geloven we het met het hart? In Mattheus 16 vraagt Jezus aan Petrus, “Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, zeide: “Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.” Petrus geloofde aldus met het hart. Jezus zei, “Zalig zijt gij, Simon, Bar–jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.” Jezus zei dat Petrus’ geloof goed was.

Abraham had geen zoon. God leidde hem met Zijn woord en beloofde dat Hij hem een zoon zou geven en dat hij een vader van vele volken zou zijn. Hij zij ook dat God tot hem en zijn nakomelingen God zou zijn. God zei Abraham, zijn familie en zijn nakomelingen te besnijden als een teken van het verbond tussen God en Abraham. “De litekens van het wegsnijden van een stukje vlees is het verbond dat Ik de God tot jouw ben,” zei God. Abraham geloofde het verbond met zijn hart. Hij geloofde dat God tot hem God zou zijn en zijn hart zou zegenen. Hij geloofde ook dat God voor zijn nakomelingen God zou zijn. Hij geloofde in God zelf.We zijn rechtvaardig gemaakt door het evangelie van het water en de Geest met het hart te geloven

Wij zijn rechtvaardig gemaakt door met ons hart te geloven dat God onze God is, onze Verlosser. We zijn gered door met ons hart te geloven. We zijn door niets anders gered. We zijn rechtvaardig geworden door met ons hart te geloven dat God onze God is en dat Hij al onze zonden uitwiste met het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis. Door met ons hart te geloven heeft ons gered. Dus zegt de Bijbel, “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (Romeinen 10:10).

Wat we duidelijk moeten maken op dit moment is dat we rechtvaardig gemaakt zijn door met ons hart te geloven, en niet door goddelijke daden met ons vlees. We zouden niet rechtvaardig worden als Jezus een voorwaarden aan de uiterlijke ego’s had bevestigd, terwijl hij zei, “Ik zal al je zonden uitwissen, maar onder een voorwaarde. Je kunt mijn kind worden als je vermijd te zondigen. Je kunt niet mijn kind worden als je hierin faalt.”

We zijn rechtvaardig gemaakt door met ons hart te geloven. Konden we rechtvaardig zijn gemaakt als God voorwaarden aan de uiterlijke mens had gegeven? Gelooft u dat God u redde door uw zonden weg te nemen door Zijn doopsel in de Jordaan, door gekruisigd en voor u in de plaats veroordeeld te worden? Hoe gelooft u dit? Gelooft u niet met uw hart? Had u volledig gered kunnen worden als God gezegd had, “Ik zal je kleine zwakheden vergeven maar niet de grote. Ik zal je verlossing ongeldig maken als je je niet aan deze voorwaarde houdt?”We moeten de uiterlijke mens van de innerlijke scheiden

Ons vlees, de uiterlijke mens, is altijd zwak en kan de rechtvaardigheid van God niet uit zichzelf bereiken. We zijn rechtvaardig gemaakt door met ons hart te geloven voor God omdat Hij beloofde degene te redden die met hun hart geloven. God maakt ons Zijn rechtvaardige kinderen doordat Hij ons geloof dat we met ons hart toegeven wat God deed en dat Jezus al onze zonden wegnam en uitwiste, ziet. Het is het verbond van God en Hij redde ons door Zijn belofte te vervullen.

God zegt dat als Hij geloof in onze harten ziet, we Zijn volk zijn. We moeten de uiterlijke mens van de innerlijke scheiden. Niemand in de wereld zou de verlossing van de zonden ontvangen als we de maatstaaf van de zaligheid op onze daden van het uiterlijke vlees zouden afstemmen. “Besnijdenis des harten.” We zijn gered door met ons hart in Jezus Christus te geloven. Begrijpt u dit? “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (Romeinen 10:10). De Apostel Paulus scheidt schijnbaar de uiterlijke mens van de innerlijke.

Onze uiterlijke mens is erger dan hondestront. Het is waardeloos. We hoeven Abraham niet als een voorbeeld te nemen. Kijk naar uzelf. Bekijk uw eigen waardeloze vlees. Het vlees vlucht in bedrog om te proberen, een hogere sociale positie te behalen en in rijkdom te leven. Zoekt het vlees niet altijd zijn eigen interesse? Het vlees zou meer dan twaalf keer per dag veroordeeld worden als het veroordeeld zou worden op hoe het denkt en handelt. Het vlees is tegen God.

Gelukkig geeft God niet om de uiterlijke mens, maar kijkt Hij slechts naar de innerlijke mens. Hij redt ons als Hij ziet dat we werkelijk met ons hart geloven dat Jezus de Verlosser is. Hij verteld ons dat Hij ons van al onze zonden heeft gered.We kunnen nooit gered worden door onze eigen gedachten

Laat ons eens een kijkje nemen in onze eigen gedachten. We denken dat we slechts met onze gedachten geloven kunnen. We kunnen geloven met de gedachten van het vlees, terwijl we denken, “Ik werd gered omdat God me redde.” We kunnen echter niet gered worden door onze gedachten. De vleselijke geest verandert de hele tijd en het doet steeds kwaad. Is dat waar? Gedachten van de vleselijke geest willen dit en dat doen volgens zijn lusten.

Laat ons eens voorstellen dat iemand zijn/haar geloof baseert op zijn/haar gedachten. Hij/zij kan vertrouwen hebben in zijn/haar zaligheid terwijl hij/zij huidige gedachte het met zijn/haar eerdere gedachte eens is, dat wil zeggen, “Jezus nam al onze zonden weg in de Jordaan.” Omdat de gedachten van het vlees echter niet stabiel zijn, kan hij/zij geen vertrouwen meer in Zijn zaligheid hebben, als zich een heel klein beetje twijfel in zijn/haar zwakke gedachten over de zaligheid sluipt. Het verkeerd opgebouwde geloof dat gebaseerd is op vleselijke gedachten zal bij de geringste twijfel omvallen.

We kunnen niet werkelijk in Hem en de waarheid geloven als we ons geloof op onze eigen gedachten baseren. Zulk geloof is als een huis dat op zand gebouwd is, “En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot” (Mattheus 7:27).

Daarom is het geloof van een persoon die met gedachten gelooft, ver van het geloof dat op God’s woord gebaseerd is. God zegt, “Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt” (Romeinen 3:4). Onze zaligheid moet op Zijn woord gebaseerd zijn. Het Woord wordt vlees en huist in ons, en God is het Woord. Het Woord kwam naar de aarde in de gelijkenis van de mens. Jezus redde ons en werd opgenomen na Zijn 33–jarige levenstijd op de aarde en leidde Zijn Apostels om het woord van de belofte te schrijven, die de vervulling van het Oude Testament zijn en wat Hij ook voorheen Zijn dienaren vertelde. God schreef in de Bijbel wat Hij zei en deed. God verschijnt in en met het Woord, spreekt met het Woord en redde ons door het Woord.


We kunnen niet de volmaakte verlossing van de zonden met onze eigen gedachten krijgen, terwijl we niet in God’s woord geloven, denkend, “Soms lijkt het alsof ik gered ben, maar soms kan ik niet in de zaligheid van de Heer geloven.” We kunnen niet gered worden met de gedachten omdat onze gedachten altijd veranderen en omdat we niet altijd eerlijk zijn.

Daarom zei de Apostel Paulus dat de besnijdenis van het hart was, en dat we Zijn gerechtigheid met het hart geloven. Als ons hart in Zijn woord gelooft, getuigt het hart schijnbaar dat God dit in het Oude Testament beloofd had en Zijn verbond heeft vervuld. Hij redde ons op die manier in het Nieuwe Testament naar Zijn woord. We zijn gered en worden God’s kinderen door met ons hart in Zijn woorden te geloven.We zijn gered van onze zonden door het evangelie van het water en de Geest met het hart te geloven

We zijn gered door het geloof omdat het hart zich aan God kan overgeven, maar onze gedachten van de vleselijke geest kunnen dat niet. We worden God’s kinderen door met ons hart te geloven, niet door de daden of gedachten van onze uiterlijke mens. Het is duidelijk dat we God’s kinderen worden door met ons hart in Zijn woorden te geloven. Gelooft u met uw hart? Bent u in het hart besneden? Gelooft u in uw hart dat Jezus uw Verlosser is? Hij die gelooft in de Zoon van God heeft de getuigenis in zich. Heeft u de getuigenis van de wereld dat Jezus u volledig redde, en niet de getuigenis van de persoonlijke ervaring? Heeft u het woord van God in uw hart? Heeft u het woord dat u de verlossing van de zonden gaf? Als u het ware geloof heeeft wordt u door het geloof gered.

We ontvangen de verlossing van de zonden door met ons hart in God’s woord te geloven. We zijn echter vaak teleurgesteld als we naar de zwakheid van onze uiterlijke mens kijken. En dan zijn we geneigd om ons van het geloof in God terug te trekken. Iemand die de waarheid niet volledig begrijpt, leeft in een illusie. De meeste Christenen meten hun geloof aan hun daden. Dat is een grote fout. We moeten ons geloof niet aan onze eigen gedachten meten. We moeten ons geloof niet op ons uiterlijk vlees baseren omdat het vlees nutteloos is. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament verteld ons dat iemand rechtvaardig wordt als hij/zij met het hart in God’s woord gelooft. We zijn niet gered van zonden door gedachten of daden, maar slechts door geloof. We kunnen niet door de daden van het vlees gered worden. Of we nu zondigen of goede daden doen, dat heeft niets te maken met God en Zijn heerlijkheid.

Daarom betekent het ware geloof om gered te worden door de waarheid van de zaligheid van God’s woord met het hart te geloven. Ons geloof is slecht als ons hart verkeerd is en ons geloof is goed als ons hart goed is. Goed gedrag komt door goed geloof. Slecht gedrag kan komen doordat het hart zwak is. Maar het belangrijkste is dat God naar het hart kijkt. God kijkt naar het hart en onderzoekt het. God kijkt of het hart goed is of niet. God kijkt of we werkelijk geloven met het hart of niet. Begrijpt u? Weet u dat God naar ons hart kijkt? God kijkt of we met ons hart in Jezus Christus geloven als Hij naar ons hart kijkt. Gelooft u met uw hart?

God observeert of we met het hart geloven of niet als Hij op ons neerkijkt. Hij kijkt in onze harten. We moeten ons hart nakijken in God’s aanwezigheid. Besnijdenis des harten. Gelooft u met het hart? God kijkt naar het hart. Hij kijkt of we werkelijk met ons hart geloven of niet. Hij kijkt of we werkelijk de waarheid weten en of we het willen volgen of niet. Hij kijkt of we geloof in ons hart hebben of niet en of we Hem willen volgen en in Zijn woord geloven.Er is een religieus orgaan dat groot belang legt op het tijdstip van de wedergeboorte

Het is belangrijk om een exacte kennis te hebben van wat Jezus Christus gedaan heeft en er met het hart in te geloven. Er is een religieus orgaan dat de broeders en zusters in onze kerk zegt dat zij niet gered zijn. Ik heb medelijden met de zielen van dat religieuze orgaan. Ik wil dat ze mij begrijpen en ik wil hun het evangelie van het water en de Geest leren. Zijn uw zonden uitgewist? —Amen.— Gelooft u het met uw hart?

Maar er zijn sommige mensen die zeggen dat ons geloof niet goed is. Zij zeggen dat we het woord niet moeten geloven zoals het geschreven staat en dat we slechts moeten geloven wat door de wetenschap bewezen is. Zij zeggen dat dat de volmaakte zaligheid en het volmaakte geloof is. Zij zeggen dat een wedergeboren persoon precies het tijdstip moet weten waarop hij/zij wedergeboren werd (uur, dag, maand). Toen broeder Hwang iemand van hun ontmoette, vroeg die persoon wanneer broeder Hwang wedergeboren was, dus toen zei broeder Hwang dat hij niet de exacte datum en uur wist, maar dat hij wedergeboren was door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, ergens in het afgelopen jaar. Toen zei hij dat broeder Hwang niet gered was.

Natuurlijk kunnen we het exacte uur en dag en maand en jaar wanneer we wedergeboren zijn, zeggen als we het nagaan. We kunnen zelfs zeggen of het a.m of p.m was; of het ’s ochtends, ’s avonds, lunchtijd of avondmaal was. De zaligheid hangt er echter van af of we met ons hart geloven. Het doet er niet toe of u zich de exacte tijd niet kan herinneren.Besnijdenis des harten

De Heer nam al onze zonden op Zich aan de Jordaan en werd in onze plaats gekruisigd om voor de zonden veroordeeld te worden. Hij werd verwond door onze snoden en gekwetst door onze zonden. Hij nam alle zonden van onze uiterlijke en innerlijke mens weg. Onze geesten herrezen weer van de dood en nu kunnen we de Heer volgen als Hij wilt, zelfs als sommige mensen ons op een wrede wijze zeggen dat we niet gered zijn.

Wat zegt de Bijbel over de uiterlijke mens? Steeds meer zwakheden worden onthuld nadat we de verlossing van de zonden ontvangen hebben. Al onze zwakheden zijn nog niet onthuld geworden, er zullen er nog meer onthuld worden. We zijn echter gered als we in ons hart geloven dat God onze God is en dat Jezus al onze zonden wegnam in de Jordaan door Zijn doopsel en dat Hij gekruisigd werd.

Wilt u meer over het boek van de Romeinen weten? Klik dan op de onderstaande banner om uw gratis boek over het boek van de Romeinen te ontvangen.
Bijbelstudies over Romeinen

We kunnen niet vergeleken worden met mensen die belang hechten aan de datum dat zij wedergeboren waren en die slechts geloven wat door de wetenschap bewezen is. Zij zijn duidelijk niet gered. Wij geloven met ons hart om rechtvaardig te worden. Gelooft u dat Jezus onze Verlosser is? —Amen.— Geloof begint bij dat punt en de Heer leidt onze harten vanaf die tijd. De Heer zegt dat we Zijn rechtvaardige kinderen zijn en dat ons geloof goed is. Hij zegent ons hart en Hij wilt dat we Hem met ons hart door geloof volgen. God leidt en zegent ons als we, door het geloof in ons hart, met Hem lopen.

“Besnijdenis des harten.” We zijn gered door met ons hart te geloven. Vele mensen op de aarde zeggen dat het geloof in het evangelie met hun hart hun gered heeft. Zij voegen hun daden echter aan het geloof toe. Zij beschouwen dat de daden van de uiterlijke mens een essentiele voorwaarde van hun geloof is. Zij zeggen dat het geloof in het evangelie van het water en de Geest hun niet naar de zaligheid kan leiden omdat zij het geloof met hun hart en hun eigen vrome daden vermengen.

Dit resulteert erin dat zij zich meer zorgen maken over hoe goed hun uiterlijke mens doet en hoe vaak zij gebeden van berouw aanbieden. Zij zijn verre van de zaligheid zelfs als zij denken dat zij van hun zonden gered zijn.God kijkt naar het hart

Wij geloven rechtvaardig in ons hart te worden. Het is puur gescheiden van het uiterlijke vlees en het heeft niets te maken met onze daden. Zaligheid zelf heeft niets te maken met onze daden. Bent u opgelucht nadat u geleerd heeft dat al uw zonden uitgewist zijn? Wilt u de Heer met vreugde dienen? Preekt u het evangelie met vreugde? Wilt u zichzelf in Zijn prachtige dienst verbinden? Het hart wordt genadig en vreugdevol omdat God ons geloof goedkeurt als we met ons hart geloven. Daarom is het hart erg belangrijk voor God.

Terug naar lijst

 


Afdrukbare versie   |  

 
Bible studies
    Preken
    Verklaring van geloof
    Wat is het evangelie?
    Bijbelse uitdrukkingen
    Veel gestelde vragen over het Christelijke Geloof
 

   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.