" Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet "
   (Mattheus 10:8)

HOME  |  INHOUD  |  CONTACT  |  HELP    
Bijbelstudies Gratis
Christelijke boeken
Gratis
Christelijke e-boeken
Over ons
  Preken over belangrijke onderwerpen door Eerwaarde Paul C. Jong

 

Door wie stroomt het levende
water van de Heilige Geest?


< Johannes 7:37-38 >

“Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.”


Wie kan het levende water
van de Heilige Geest drinken?
Degenen die in het prachtige
evangelie van Jezus' doopsel en
Zijn bloed aan het Kruis geloven

Het levende water van de Heilige Geest stroomt uit het hart van degenen die in het prachtige evangelie geloven. Johannes 7:38 zegt, “Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.” Dit betekent dat er ware zaligheid en verlossing van de zonden is voor degenen die in het prachtige evangelie geloven dat God ons gaf.

Wanneer vindt de inwoning van de Heilige Geest plaats? De inwoning van de Heilige Geest kan verkregen worden als iemand het ware evangelie, dat zegt dat Jezus Christus alle zonden van de wereld door Zijn doopsel van Johannes wegnam, hoort en erin gelooft. Dan kan iemand het levende water van de Heilige Geest drinken. Degenen die in het prachtige evangelie geloven, hebben de inwoning van de Heilige Geest en kunnen, iedere keer als zij Gods woorden preken of horen, het gevoel ervaren van het Geestelijke levende water dat fris hun droge harten overstroomt en bevochtigt.

Het levende water van de Heilige Geest stroomt uit het hart van degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, dat zegt dat de Heer naar deze wereld kwam om alle zondaars van hun zonden te redden. De Heilige Geest is de waarheid die niet van het evangelie van het water en de Geest gescheiden kan worden en dat rust in de mensen die in Gods woorden geloven.

Iedereen die het levende water van de Heilige Geest wilt drinken, moet de verlossing van al zijn zonden ontvangen door in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te geloven. Dit levende water van de Heilige Geest is aanwezig in het hart van degenen die in Gods woorden geloven. Mensen die in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven, hebben het levende water van de Heilige Geest, dat als een rivier stroomt, door hun hart stromen. Zelfs op dit moment stroomt het levende water van de Heilige Geest als bronwater in het hart van degenen die de verlossing van hun zonden hebben ontvangen door in het prachtige evangelie van Jezus Christus doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te geloven.

Er stroomt echter niet een enkele druppel levend water van de Heilige Geest door het hart van degenen die niet in dit prachtige evangelie van de waarheid geloven. Totdat ik het evangelie van het water en de Geest erkende en erin geloofde, had ik niet één druppel Geestelijk levend water uit mijn hart stromen. Ik kon zelfs niet eens het belang van het levende water van de Heilige Geest, omdat ik de Heilige Geest niet in mijn hart had, ook al geloofde ik in die tijd ijverig in Jezus Christus. Nu heb ik echter het prachtige evangelie van het water en de Geest en het levende water van de Heilige Geest stroomt spontaan uit mijn hart.

Nu stroomt het levende water van de Heilige Geest uit mijn hart en uit het hart van degenen die Gods woorden horen en erin geloven. Net zoals Jezus zei, “Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke,” verfrist het levende water van de Heilige Geest andere mensen door wedergeboren Christenen die in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven. Zelfs op dit moment stroomt dit levende water, samen met mijn geloof in het evangelie van het water en de Geest, uit mijn hart, waardoor anderen ervan kunnen drinken. God laat het levende water van de Heilige Geest als een rivier uit mijn hart stromen. Dit is iets wat slechts bekend is bij degenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben.

Zoals geschreven staat in Openbaring, kent niemand behalve degenen die het ontvangen hebben, de inwoning van de Heilige Geest en het levende water is een geheim dat slechts bekend is bij degenen die het prachtige evangelie van het water en de Geest kennen en erin geloven. U moet daarom weten in wie de Heilige Geest aanwezig is. U moet daarom weten dat de inwoning van de Heilige Geest alleen aan degenen wordt gegeven die in Jezus’ evangelie geloven.Ik geloofde alleen in het bloedaan het Kruis

Ook al geloofde ik meer dan tien jaar in Jezus’ bloed aan het Kruis, er was nog steeds zonde in mijn hart. In die tijd geloofde ik dat mijn zonden vergeven waren door slechts in Jezus bloed te geloven. Ik kon echter niet de volledige verlossing van de zonden noch de inwoning van de Heilige Geest ontvangen door dit soort geloof en er was slechts verwarring en leegte in mijn leven. Het enige teken dat mijn geloof in Jezus toonde, was het feit dat ik mijn kerk bezocht.

Toen ging ik mijn geloof herbeschouwen. ‘Had ik werkelijk de Heilige Geest ontvangen?’ Toen ik in Jezus ging geloven, was mijn hart helemaal vervuld met gepassioneerde liefde voor Hem en ik had zelfs de gave van de tongentaal. Maar wat was er van me terechtgekomen? Ik zag dat deze ervaring van verbrande emoties geen teken van de inwoning van de Heilige Geest was en dat ik helemaal niet de Heilige Geest had ontvangen. Ik geloofde in Jezus maar de Heilige Geest en het levende water van de Heilige Geest waren niet in mijn hart.

Een systeem van een uitleg van het Christendom naar Johannes Calvijn. Het beklemtoont voorbestemming en zaligheid. De vijf punten van het Calvinisme waren ontwikkeld in antwoord op de Aminiaanse positie.

Het Calvinisme leert: 1) Totale verdorvenheid: dat de mens in alle delen van zijn wezen geraakt is door de zonde: lichaam, ziel, geest en emoties, 2) Onvoorwaardelijke uitverkiezing: dat Gods de mens volledig volgens Zijn vrije keuze heeft uitverkoren en dat het niets met de mens te maken heeft. Het wordt niet door de mens verdiend, 3) Beperkte verzoening: dat Christus niet de zonden van iedere individu die ooit leefde op Zich droeg, maar dat Hij in plaats daarvan slechts de zonden van degenen die tot zaligheid waren uitverkoren, droeg, 4) Onweerstaanbare genade: dat Gods roeping aan iemand voor zaligheid onweerstaanbaar is, 5) Volharding van de gelovigen: dat het niet mogelijk is om de zaligheid te verliezen. Maar u kunt duidelijk de lering van het evangelie van het water en de Geest onderscheiden, vooral wat betreft de doctrine van de beperkte verzoening.

Het was niet echt belangrijk of mijn hart warm of koud was omdat mijn geloof gebaseerd was op het 4 Calvinisme. De vragen die ik werkelijk moest beantwoorden waren als volgt:

(1) Woont de Heilige Geest in me? ─ Nee. Ik ben er niet zeker van of Hij in me woont. ─

(2) Is er zonde in me? ─ Ja. Er was toen zeker nog zonde in mijn hart, ook al geloofde ik meer dan tien jaar in Jezus’ bloed aan het Kruis. Ik had nog steeds zonde in mijn hart ook al geloofde ik in Jezus en bad ik iedere dag in berouw. De zonde in mijn hart was nooit volledig gereinigd, hoe hard ik ook mijn best deed.

 

‘Hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen?’ ‘Hoe kan ik de zonde in mijn hart wegwassen?’ Dit waren de twee knagende problemen die ik in gedachten had zelfs nadat ik in Jezus was gaan geloven. Nadat ik in Jezus ging geloven heb ik in tongentaal gesproken en ik geloofde ook dat mijn zonden gereinigd waren dankzij mijn geloof in Jezus’ bloed.

Na verloop van tijd stapelden zich echter steeds meer zonden in mijn hart op. Ik was vol zonden. De gebeden van berouw of het vasten konden mijn zonden niet uit mijn hart wegwassen zolang ik slechts vertrouwde op Jezus bloed. Ik maakte me lange tijd zorgen over mijn dagelijkse zonden. Hoe meer ik me zorgen maakte, hoe vastberadener ik de boodschap van Jezus aan anderen preekte. Ik bezocht ook de kerk vaker en wijdde mezelf helemaal op aan het dienen van Jezus terwijl ik op Zijn bloed vertrouwde.

Na verloop van tijd blokkeerden de dagelijkse zonden in mijn hart me er echter van om het ware geloof te hebben. Het was moeilijker dan ooit tevoren om in Jezus te geloven. Ik probeerde meer op Jezus bloed te vertrouwen en ik deed mijn best en vergrootte mijn toewijding tot God. De leegheid in mijn hart werd echter groter. Dit soort geloof gaf me een leeg en lethargisch gevoel en liet me een schijnheilige Christen worden die slechts geïnteresseerd was in uiterlijke verschijningen. Maar ik dacht bij mezelf, “Iedereen gelooft op deze manier in Jezus, niet alleen ik!” Ik probeerde te ontkennen dat mijn geloof een vergissing was. Het bloed van Jezus en de gebeden van berouw konden echter nog steeds niet mijn dagelijkse zonden wegwassen.

Met welk geloof konden mijn dagelijkse zonden dan gereinigd worden? Mijn dagelijkse zonden konden slechts worden weggewassen doordat ik geloofde dat al mijn zonden aan Jezus waren doorgegeven toen Hij in de Jordaan gedoopt werd. Dit staat geschreven in Mattheus 3:13-17. Waarom zijn dan mijn dagelijkse zonden niet door Jezus’ bloed weggewassen? Ik kon het prachtige evangelie niet dat de betekenis bevatte van Johannes’ doopsel aan Jezus, en ik geloofde er niet in.

Betekent het dat alle zonden van de wereld door Jezus’ doopsel waren weggewassen? Ja, dat is waar. De Bijbel draagt getuigenis door dit te zeggen, “Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan” (Johannes 3:3-5). Jezus kwam naar deze wereld en accepteerde alle zonden van de wereld door Zijn doopsel door Johannes.

Ik twijfelde nog steeds hierover en vergeleek het Oude en het Nieuwe Testament om dit te verhelderen. Datgene wat ik vond, was inderdaad waar. Alle zonden van de wereld waren aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt werd en al mijn zonden waren toen ook aan Hem doorgegeven. Ik werd geheiligd door mijn geloof in deze woorden. Ik begon me te realiseren dat dit het woord van de waarheid was zoals het geschreven staat in de Bijbel en het is het prachtigste evangelie van de wereld.

Daarbij komt dat ik me realiseerde waarom mijn zonden niet waren uitgewist door mijn geloof in alleen maar Jezus’ bloed. De reden was dat ik mijn dagelijkse zonden niet aan Jezus kon doorgeven toen ik niet de waarheid van Zijn doopsel in de Jordaan kon. Uiteindelijk had ik de waarheid ontmoet. Ik leerde dat Jezus voor mij naar deze wereld kwam, en dat Hij alle zonden van de wereld door Zijn doopsel op Zich nam en later gekruisigd werd om ons van alle zonden van de wereld te verlossen. Ik leerde ook de waarheid dat het doel van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis het was om alle zonden van de wereld weg te nemen en ik geloofde erin. Nu ben ik rechtvaardig dankzij mijn geloof in het prachtige evangelie dat Jezus ons gaf en doordat al mijn zonden vergeven zijn.

Het waren niet de leringen van de kerk die mijn zonden uitwiste, het was Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis die dat deden. Deze waarheid was in het prachtige evangelie. Ik werd niet alleen van al mijn zonden gered en rechtvaardig door mijn geloof in Jezus’ bloed, maar door mijn geloof dat Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis mijn zaligheid zijn.

Er is nog een ding waarvoor ik wil danken nl. dat Gods Heilige Geest over me kwam nadat ik in het prachtige evangelie ben gaan geloven. Nu is de Heilige Geest samen met de woorden van Jezus doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis, in mij aanwezig.

Ik dank de Heer die me dit prachtige evangelie gaf en die me hetzelfde geloof liet preken als dat van Jezus’ Apostels. God gaf me de Heilige Geest terwijl ik alleen maar in het prachtige evangelie geloofde. Nu kan ik deze boodschap met grote eer en overtuiging aan iedereen in de wereld overleveren. Ik kan hen zeker vertellen dat het niet hun zonden zal uitwissen als zij slechts in Jezus bloed geloven!

Maar ik kan ze vertellen dat hun zonden zeker weggewassen zullen worden als zij gewoon in het prachtige evangelie geloven dat van het doopsel van Jezus door Johannes vertelt en van Zijn bloed aan het Kruis. Ik schaam me in het geringste niet voor God als ik dit prachtige evangelie preek. Ik kan nu eervol dit prachtige evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest aan alle mensen over de hele wereld preken. Ik dank de Heer. Ik dank de Heer die me van het levende water van de Heilige Geest liet drinken door me het evangelie van het water en de Geest te geven.Wetenschappelijke proeven hebben aangetoond dat het ware evangelie dat van het water en de Geest is.

Heeft u werkelijk de verlossing van uw zonden en de inwoning van de Heilige Geest ontvangen? Hoe kunt u zeggen of het evangelie werkelijk waar is? Ik voerde eens een proef uit op mensen die in het prachtige evangelie dat ons door Jezus gegeven werd, gingen geloven. Aan een persoon preekte ik slechts de boodschap van Jezus Christus’ bloed aan het Kruis. Ik zei hem ook dat er geen zonde in Jezus Christus moest zijn. De andere persoon preekte ik het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. Het resultaat was dat de persoon die de verlossing van zijn zonden kreeg door slechts in Jezus’ bloed te geloven, zei dat hij constant voor zijn dagelijkse zonden vergeven moest worden. Maar de persoon die in het prachtige evangelie van Jezus doopsel en bloed geloofde, zei daarentegen dat hij nu een volmaakt zondeloos persoon was geworden.

Hij zei dat hij geen zonden in zijn hart had omdat hij in de waarheid geloofde dat Jezus al zijn zonden had weggenomen en ervoor was veroordeeld. Hij was ook in staat de Heilige Geest van God te ontvangen omdat hij in het prachtige evangelie geloofde dat zegt dat Jezus doopsel van Johannes alle zonden van de wereld wegwaste.

De reden waarom deze man kon zeggen dat hij niet langer zonden in zijn hart had, was omdat hij de Heilige Geest in zijn hart had ontvangen door zijn geloof in het prachtige evangelie. De Heilige Geest gaf hem de overtuiging om te zeggen dat hij geen zonden in zijn hart had. God geeft de inwoning van de Heilige Geest aan iedereen die in Jezus doopsel van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis gelooft. In wie is de Heilige Geest aanwezig? De Heilige wordt als gave gegeven aan degenen die in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis geloven.

Veel mensen hebben de waarheid over de ontvangst van de Heilige Geest verkeerd begrepen en het prachtige evangelie opzij geschoven alleen maar omdat ze het oppervlakkige verschijnsel van de Pinksterdag hebben gezien. De mensen denken dat zij in staat zullen zijn om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen als zij wanhopig bidden en de Heilige Geest zoeken. De Christenen over de hele wereld hadden heel lang geen idee van de waarheid die zei dat iemand de Heilige Geest slechts kon ontvangen door in het prachtige evangelie van Jezus doopsel en bloed te geloven. Nu zijn echter veel dienaren van God, die de inwoning van de Heilige Geest door hun geloof in het evangelie van het water en de Geest hebben ontvangen, het evangelie, met hulp van de Heilige Geest, aan het preken. Veel mensen over de hele wereld hebben hierdoor geleerd om dit prachtige evangelie te accepteren en de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen.

God laat de mensen die in dit prachtige evangelie geloven, de inwoning van de Heilige Geest ervaren. In de Bijbel staat, “En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees (Handelingen 2:17). Men moet echter weten dat het verkeerd is om te proberen de inwoning van de Heilige Geest te krijgen zonder het prachtige evangelie te kennen.  Er is geen andere manier om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen dan in het doopsel van Jezus door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis te geloven.

Omdat God zegt dat iemand slechts het Koninkrijk der Hemel kan binnengaan als hij is wedergeboren uit het water en de Geest, en omdat het slechts de wedergeborenen zijn die de gave van de Heilige Geest bezitten, bestaat er geen twijfel over dat iedereen de inwoning van de Heilige Geest nodig heeft om het Koninkrijk der Hemel binnen te gaan. Hoe kunt u denken de Heilige Geest te ontvangen of de Hemel binnen te gaan zonder in het prachtige evangelie van het water en de Geest te geloven? Er is geen andere weg naar de Hemel dan het geloof in het prachtige evangelie. U kunt slechts de Heilige Geest ontvangen door in het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed te geloven. Zoals we geld geven als we dingen kopen, zo ontvangen we de inwoning van de Heilige Geest als we in het prachtige evangelie geloven.

Ik wil u vertellen dat als u werkelijk de inwoning van de Heilige Geest wilt ontvangen, u eerst het evangelie van het water en de Geest moet kennen en erin moet geloven. Dan zult u de ontvangst van de Heilige Geest ervaren. U kunt slechts de inwoning van de Heilige Geest ontvangen door in het prachtige evangelie van het water en de Geest te geloven. God wilt u de inwoning van de Heilige Geest aanbieden.

Ik geloof in het prachtige evangelie en na verloop van tijd voel ik zelfs nog sterker dat dit prachtige evangelie dat God me heeft gegeven het prachtigste en waardevolste ding in de wereld is. Ik ben God erg dankbaar. Voelt u hetzelfde? We beseffen dat diegenen onder ons die de Heilige Geest hebben ontvangen, enorm gezegend zijn door God.

Ik geef u de boodschap over hoe u de inwoning van de Heilige Geest kunt krijgen door in het prachtige evangelie te geloven. Mensen kunnen zich kwalificeren om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen door slechts dit gezegende prachtige evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest te accepteren.

In Johannes 7:38 zegt Jezus, “Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.” Dit betekent dat de mensen die de verlossing van al hun zonden hebben ontvangen door hun geloof in het prachtige evangelie dat Jezus Christus hen gaf, de inwoning van de Heilige Geest hebben. Het levende water van de Heilige Geest zal als een rivier uit hun hart stromen. Mensen die in dit prachtige evangelie geloven, zullen de stroom van de Geestelijke levende waters ervaren.

Ook al was ik een toegewijd gelovige in Jezus voordat ik door het evangelie van het water en de Geest wedergeboren werd, er was geen levend water van de Heilige Geest dat uit mijn hart stroomde. Nadat ik echter in het prachtige evangelie van het water en de Geest ben gaan geloven, begon het levende water spontaan uit mijn hart te stromen net zoals het in de Bijbel geschreven staat. Zelfs op dit moment stroomt het levende water samen met het evangelie van het water en de Geest dat God me gaf. Het levende water van de Heilige Geest stroomt het hele jaar rijkelijk uit mijn hart. Ik begon mijn werk als evangelist te doen, het prachtige evangelie te preken, nadat ik de inwoning van de Heilige Geest had ontvangen.Mijn geloofsbelijdenis nadat ik in het prachtige evangelie ben gaan geloven en de inwoning van de Heilige Geest had ontvangen

Het was op het eind van de herfst toen ik vooraan in de twintig was. Die herfst in het bijzonder liet me aan de onvermijdelijkheid van mijn dood denken. Dat jaar werd mijn leven getekend door verwarring, leegte en duisternis door de zonden in mijn hart. Ik ging de verkeerde richting uit zonder dat ik enig idee had van waar ik heen moest. Ik werd ziek en de leegte in mijn hart groeide.

Door mijn zonden was ik helemaal wanhopig en ik was niet eens zeker van de oorzaak. Ik had geen andere keuze dan te wachten op Gods oordeel aan het plotse einde van mijn leven en ik smeekte om de verlossing van mijn zonden. “O Heer, ik wil de verlossing van mijn zonden door mijn geloof in U ontvangen voor ik sterf. Heel alstublieft ook de ziekten in mijn lichaam!” Ik bad en bad.

En toen begon er nieuwe hoop vanuit het diepste van mijn verlaten hart te stromen. Mijn hart werd vervuld met een verlangen naar God en het was zo heet als een bal vuur. Het was niet wanhoop, het was nieuwe hoop die in mijn hart brandde als een laaiend vuur. Vanaf die dag begon mijn nieuwe religieuze leven, waarin ik geloofde dat Jezus aan het Kruis stierf om me van mijn zonden te redden.

Niet lang hierna ervoer ik de tongentaal. Daarna bleef ik tranen vergieten als ik dacht aan het bloed dat Jezus aan het Kruis vergoot. Ik was dankbaar dat Hij Zijn bloed aan het Kruis voor mij vergoot.

Na die gebeurtenis deed ik afstand van mijn oude leven en zocht een nieuwe baan die me de heilige Zondag liet houden. Op dat moment was mijn hart vervuld met liefde voor Jezus en het stroomde steeds over met de eindeloze dankbaarheid wanneer ik voelde dat Jezus Zijn bloed aan het Kruis had vergoten om mij van mijn zonden te redden. Mijn religieuze geest begon te groeien maar het was slechts gebaseerd op de woorden van Jezus’ bloed aan het Kruis.

Later werd mijn religieuze leven echter geplaagd door verdriet vanwege mijn zwakheid en de dagelijkse zonden. Niet al mijn dagelijkse zonden waren volledig weggewassen omdat mijn geloof slechts in Jezus’ bloed aan het Kruis was. Ik probeerde mijn dagelijkse zonden door berouwgebeden weg te wassen. De gebeden die ik aanbood in de hoop Gods vergeving te krijgen, konden echter niet volledig mijn dagelijkse zonden wegwassen. Het was alles omdat ik me niet aan Gods wetten kon houden. Mijn dagelijkse zonden begonnen zich op te stapelen.

Alhoewel mijn zonden niet volledig waren weggewassen door mijn berouwgebeden, had ik geen andere keuze dan deze gebeden te blijven geven. Ik geloofde dat ik mijn zonden door berouwgebeden kon wegwassen en door, iedere keer als ik zondigde, aan Jezus’ bloed aan het Kruis te denken. Mijn dagelijkse zonden stapelden zich tijdens mijn religieuze leven steeds meer op vanwege mijn zwakheden. Mijn leed werd slechts groter vanwege deze zonden.

Ik werd een Farizeese Christen. Ik werd aangesteld als ouderling en later als evangelist ondanks de last van mijn zonden. Ik preekte het evangelie als ik de pijn van mijn dagelijkse zonden voelde terwijl ik dacht dat dit de enigste manier was om mijn ziel te reinigen. Maar mijn dagelijkse zonden werden niet gereinigd door dit soort geloof dat gebaseerd was op een doctrine en zelfopoffering.

Ik had zelfs de ervaring gevangen te worden door Satan. Ik viel in verdoemenis door mijn dagelijkse zonden en voelde zelfs het verlangen om voor mijn overtredingen te sterven. “Je hebt gezondigd, nietwaar?” Satan bleef me verdoemen en martelen met mijn zonden.

Mijn geloof stond op het punt in te storten. Ik realiseerde me dat ik niet mijn dagelijkse zonden door geloof in Jezus’ bloed en berouwgebeden alleen kon wegwassen, en uiteindelijk bevond ik me in een staat van frustratie.

Terwijl ik het Calvinisme in een theologische seminarie had bestudeerd, raakte ik geïnteresseerd in de reden voor Jezus’ doopsel van Johannes. Ik vroeg veel professoren waarom Jezus Christus door Johannes in de Jordaan gedoopt was. Maar hun antwoorden waren allemaal clichés, zoals dat Hij gedoopt werd om Zijn nederigheid te tonen of om aan te kondigen dat Hij de Zoon van God was. Deze antwoorden stilden mijn nieuwsgierigheid echter niet voldoende.De waarheid van Jezus’ doopsel door Johannes liet me het prachtige evangelie herkennen

Na mijn tijd in het seminarie, waren mijn zonden nog steeds niet weggewassen en ik leed meer dan ooit onder hun gewicht. Toen op een dag ging ik begrijpen waarom Jezus gedoopt werd en waarom Hij zei dat alle gerechtigheid vervuld zou worden door deze daad. Het was het prachtige evangelie dat zei dat al mijn zonden aan Jezus waren doorgegeven door Zijn doopsel in de Jordaan. God hielp me om deze waarheid door Zijn geschreven woorden te realiseren.

Na het lezen en herlezen van Gods woorden, waarin het prachtige evangelie is genoteerd, herkende ik uiteindelijk de waarheid dat al mijn zonden aan Jezus waren doorgegeven door Zijn doopsel van Johannes en dat Hij ervoor aan het Kruis veroordeeld werd.

Toen realiseerde ik me dat de inwoning van de Heilige Geest werkelijk tot me was gekomen. Al mijn zonden in mijn hart waren volledig vergeven nadat ik dit prachtige evangelie begreep en erin geloofde. De zonden die in me zo ontmoedigd hadden, waren volledig weggewassen door de macht van dit prachtige evangelie. Deze zonden die nooit uitgewist waren ondanks mijn eindeloze zelfopofferingen en berouwgebeden, verdwenen volledig in een keer. Ik dank de Heer oprecht.

Ik spreek de waarheid als ik zeg dat alle zonden van de wereld niet alleen door Jezus’ bloed aan het Kruis weggewassen konden worden. Jezus’ doopsel door Johannes leidde ook naar de verlossing van de zonden. Nu moet iedereen begrijpen en geloven dat al zijn zonden dankzij het prachtige evangelie van het water en de Geest, zijn weggewassen. Diep in mijn hart heb ik de inwoning van de Heilige Geest omdat ik in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloof; en het woord van Gods Getuigenis waarin Hij heeft getuigt aan Zijn Zoon, was genoeg om alle zonden van mijn hart te verdrijven. Ik ontving de Heilige Geest als een duif vanwege van mijn geloof in het prachtige evangelie.

Vanaf die dag werkt de Heilige Geest in mijn hart en laat me mijn geestelijke werk doen, dus het preken van het prachtige evangelie. Nu is er geen zonden in mijn hart. Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis droegen getuigenis aan de verlossing van mijn zonden en lieten me de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. Halleluja! Ik loof de Heer. De Heilige Geest kwam stilletjes als een duif over me en was vanaf de dag dat ik in het evangelie van het water en de Geest ging geloven in me aanwezig te zijn.  Hij begon in mijn hart te werken, soms als een duif, en andere keren als een brandende haard.

U kunt nu ook de inwoning van de Heilige Geest ontvangen als u het prachtige evangelie van het water en de Geest accepteert en erin gelooft. Wilt u niet de Heilige Geest ontvangen en de Heer loven door samen met mij in het prachtige evangelie van het water en de Geest te geloven? Wilt u niet met mij werken om het prachtige evangelie van het water en de Geest over de hele wereld te preken? Het prachtige evangelie van het water en de Geest zullen u heiligen en u de inwoning van de Heilige Geest geven. De gerechtigheid van God wordt van geloof tot geloof in het evangelie geopenbaard. Daarom wordt de inwoning van de Heilige Geest slechts gegeven door geloof in het prachtige evangelie van het water en de Geest.De wonderbaarlijke dingen die de Heilige Geest voor me heeft gedaan

Nadat ik de inwoning van de Heilige Geest heb ontvangen, ging ik in een nieuwe kerk werken om het prachtige evangelie te preken. De Heilige Geest liet me krachtig het prachtige evangelie preken.

In die tijd vond de volgende gebeurtenis plaats. In de stad waar ik woonde, was een kleermaker die zaken deed met buitenlandse klanten. Deze persoon was een ouderling. Hij stopte ooit bij een plaatselijk hotel om met iemand zaken te doen en hij zag onze poster daar. Hij voelde zich aangetrokken door de uitnodiging en probeerde contact met me op te nemen. We ontmoetten elkaar en hij zei dat hij lange tijd in zonde had geleefd. Na vijf uur over het evangelie van het water en de Geest te hebben gesproken, herkende hij uiteindelijk de waarheid van de verlossing van de zonden. Hij werd wedergeboren en ontving toen ook de inwoning van de Heilige Geest.

Hier is een ander verhaal dat gebeurde toen ik een kerkgebouw aan het zoeken was. Ik vond een wonderbaarlijk en ruim gebouw. Maar in die tijd had ik onvoldoende geld om het als ons kerkgebouw te huren. Het leek onmogelijk om het gebouw te huren door het grote tekort in mijn taxatie. De Heilige Geest in me zei echter, “Ben sterk en heb vertrouwen.” Verrassend genoeg was ik in staat om het kerkgebouw te krijgen en Zijn werk te doen dank zij de hulp van de Heilige Geest. De Heilige Geest liet me vanaf die tijd het prachtige evangelie van het water en de Geest preken. De Heilige Geest die in mijn hart aanwezig is, is zelfs op dit moment bij me, en Hij stimuleert me om het prachtige evangelie aan alle mensen te preken. En ik zie dat degenen die dit prachtige evangelie horen en erin geloven, de inwoning van de Heilige Geest ontvangen.

Ik dank de Heilige Geest die me de mogelijkheid gaf om dit prachtige evangelie te preken. Ik weet dat zelfs mijn hele leven niet genoeg zou zijn om over alle dingen te schrijven die de Heilige Geest voor me gedaan heeft. De Heilige Geest liet me met het levende water leven dat spontaan uit mijn hart stroomde. Ik dank Hem die in mij aanwezig is.De Heilige Geest plantte de gemeente die met hem wandelt door het evangelie van het water en de Geest

Ik was eens in de wildernis om het prachtige evangelie te preken. In die tijd leidde God me naar een klein dorpje en ik ontmoette een kleine groep mensen die God zochten. God liet me hun het prachtige evangelie geven waardoor ze de inwoning van de Heilige Geest kregen. Zij ontvingen ook de Heilige Geest door naar het prachtige evangelie te luisteren en erin te geloven. De Heilige Geest liet hen mijn co-werkers worden en ik ging samen met deze co-werkers dit prachtige evangelie vanaf dat moment over de hele wereld preken.

Op dat moment waren zij maar een kleine groep mensen die niet tot een religieuze groepering behoorden. Zij wilden volgens Gods woorden leven, maar riepen wanhopig naar God om vergeving van hun zonden te krijgen vanwege de slavernij van hun zonden. De Heilige Geest leed me naar deze groep mensen en stimuleerde me om dit prachtige evangelie te preken. Ik kon zien dat de Heilige Geest zowel hun als ook mij had voorbereid om elkaar te ontmoeten. God liet me dit prachtige evangelie van het water en de Geest preken, beginnend bij het opofferingssysteem zoals het geschreven staat in Leviticus, en de mensen ontvingen de Heilige Geest door de woorden van het prachtige evangelie.

God vestigde de kerk van de Heilige Geest samen met de gelovigen in het prachtige evangelie. De Heilige Geest benoemde ze tot Jezus’ discipels door het prachtige evangelie. Meer en meer schapen zijn begonnen de Heilige Geest te ontvangen en de gemeente binnen te komen.

De Heilige Geest liet me een missieschool oprichten en discipels scholen. Hij hielp me de mensen Gods woorden te leren en hen volgens geloof te leren gehoorzamen en dienen als Gods werkers. Hij stond toe dat de werken van het prachtige evangelie overal waar zij kwamen, plaatsvonden en God plantte Zijn gemeenten door hen. De Heilige Geest heeft Zijn dienaren geleid om het prachtige evangelie van het water en de Geest te preken. De Heilige Geest leidde de rechtvaardigen, die de verlossing van de zonden kregen, om zich met de gemeente te verenigen en gezegend een rechtvaardig leven te leiden in deze wereld.

Satan heeft de mensen sinds mensenheugenis bedrogen en hij zal dat blijven doen. Satan zegt de mensen dat zij de Heilige Geest kunnen ontvangen door berouwgebeden, vasten of het opleggen van handen. Dit is helemaal niet waar. Mensen kunnen de Heilige Geest niet ontvangen door berouwgebeden of het opleggen van handen. Zij kunnen de Heilige Geest slechts ontvangen als zij van al hun zonden vergeven zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven dat God ons gaf. Dit is de ware betekenis van de inwoning van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft Jezus’ discipels constant geleid naar het preken van het prachtige evangelie van het water en de Geest om de mensen te helpen de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen.De Heilige Geest heeft ons wereldwijd naar de literatuurdiensten geleid

Net als Paulus het prachtige evangelie in zijn epistels liet, zo is de Heilige Geest die in mijn hart aanwezig is, voor mij de katalysator geweest om het prachtige evangelie van het water en de Geest te schrijven. Daarom geven wij Christelijke boeken uit die het prachtige evangelie bevatten, waardoor gelovigen naar de ontvangst van de Heilige Geest worden geleid. We begonnen met kleine verhandelingen van slechts een paar bladzijden, maar al gauw verspreidden onze boeken, die het prachtige evangelie bevatten, zich over de hele wereld.

De Heilige Geest die in me aanwezig is, leidt steeds meer mensen naar de gemeente nadat ze de ontvangst van de verlossing van hun zonden hebben ontvangen door het lezen van de boeken en nadat ze in het prachtige evangelie zijn gaan geloven. Bovendien liet Hij ons het prachtige evangelie in verschillende talen preken. Hij liet ons het prachtige evangelie in ongeveer 150 landen over de hele wereld preken, inclusief de Verenigde Staten.

De Heilige geest stimuleerde de gemeente om voor de werelddienst te preken en Hij heeft ons het prachtige evangelie in verschillende talen laten vertalen en het door literatuurdiensten laten preken zodat veel verschillende nationaliteiten het konden horen en erin konden geloven. De Heilige Geest liet me met nieuwe discipels in andere landen samenwerken en er samen met hen het prachtige evangelie preken. Ik dank de Heilige Geest.

De Heilige Geest vervulde me met enthousiasme om het evangelie in Rusland te preken. De Heilige Geest liet ons bidden en gaf ons de kans om waarheidzoekende Russische prekers te ontmoeten en het prachtige evangelie aan hen te preken. Toen hoorden zij voor het eerst het prachtige evangelie. Daarna ontvingen zij, net als ons, de Heilige Geest, nadat ze het prachtige evangelie van het water en de Geest hadden gehoord.

Een van hun, een professor van een nationale universiteit in Moskou, bood deze belijdenis aan, nadat hij het prachtige evangelie van het water en de Geest hoorde.

“Zes jaar lang geloofde ik in God maar ik geloofde zonder Hem werkelijk te begrijpen. Nadat ik van het prachtige evangelie van het water en de Geest hoorde, had ik echter een sterk geloof en een kalme troost in mijn hart. Ik dank de Heer werkelijk. Ik had tot op dat moment gedacht dat ik een religieus leven leed, door het juiste geloof. Mijn religieuze leven bestond slecht uit het geloof in het bloed van Jezus, die voor onze zonden stierf. Ik had er echter geen idee van dat God al mijn zonden had gereinigd.

Toen ontmoette ik de wedergeboren prekers en hoorde ik het prachtige evangelie dat God ons gaf en ik leerde dat ik nog steeds een zondaar was. Ik probeerde meer te weten te komen over het prachtige evangelie en ook over wat het betekent om rechtvaardig te zijn. Ik realiseerde me dat al mijn zonden aan Jezus waren doorgegeven toen Hij gedoopt werd. Het was het prachtige evangelie. Ik realiseerde me dat niet alleen de erfzonde, maar ook mijn dagelijkse zonden en al mijn toekomstige zonden aan Hem waren doorgegeven door Zijn doopsel. Ik verkreeg het enorme geluk om wedergeboren te zijn door dit evangelie van de waarheid te horen en erin te geloven.”

Veel Russen, inclusief deze professor, ontvingen de Heilige Geest door het prachtige evangelie van het water en de Geest te horen en erin te geloven. Nu is de gemeente van de Heilige Geest daar gevestigd, en steeds meer mensen gaan in het prachtige evangelie geloven door de werken van de Heilige Geest. God deed al deze dingen en daarom dank ik de Heilige Geest in het bijzonder.

De Heilige Geest die in mij aanwezig is, maakte me een wedergeboren Christen, net als degenen die in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven, en nu preek ik het prachtige evangelie aan de wereld. Hij liet onze boeken over het prachtige evangelie niet alleen ononderbroken vertaald worden naar het Engels, maar ook naar vele andere talen over de wereld. Hij liet ons dit prachtige evangelie over de hele wereld preken. Ik dank de Heilige Geest. U kunt ook de inwoning van de Heilige Geest ontvangen God wilt dat u de inwoning van de Heilige Geest heeft.

Veel mensen proberen de Heilige Geest te ontvangen door Zijn naam te roepen en wanhopig gebeden aan God aan te bieden. Het is echter verkeerd om te proberen de Heilige Geest te krijgen zonder het prachtige evangelie van het water en de Geest dat Jezus ons gaf. Het is een valse lering om te zeggen dat iemand de Heilige Geest zonder Jezus’ prachtige evangelie van het water en de Geest kan ontvangen.

Ontvingen Jezus’ discipels de Heilige Geest zonder in het prachtige evangelie dat Jezus hen gaf, te geloven? Nee, absoluut niet. U moet weten dat de Heilige Geest tegenwoordig in degenen aanwezig is die in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven, en het levende water van de Heilige Geest stroomt uit hun harten. Zelfs op dit moment stroomt het levende water van de Heilige Geest samen met het prachtige evangelie uit mijn hart. Halleluja, ik dank de Heer.

Terug naar lijst

 


Afdrukbare versie   |  

 
Bible studies
    Preken
    Verklaring van geloof
    Wat is het evangelie?
    Bijbelse uitdrukkingen
    Veel gestelde vragen over het Christelijke Geloof
 

   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.