" Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet "
   (Mattheus 10:8)

HOME  |  INHOUD  |  CONTACT  |  HELP    
Bijbelstudies Gratis
Christelijke boeken
Gratis
Christelijke e-boeken
Over ons
  Preken over belangrijke onderwerpen door Eerwaarde Paul C. Jong

 

Geloof, zodat de Heilige Geest in u aanwezig is


<Matthëus 25:1-12>

“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: ‘Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.’”


Tot wie komt de Heilige Geest?
Hij komt tot degenen die vergeven zijn
van hun zonden door in Jezus'
doopsel en Zijn bloed te geloven.


Wie zij vertegenwoordigt door de maagden die de inwoning van de Heilige Geest hebben?

In de bovenstaande passage zijn vijf wijze maagden en vijf dwaze maagden. De vijf dwazen vragen aan de vijf wijzen of deze hun olie willen delen. Maar de wijzen zeiden tegen de dwazen, “Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven.” Toen de dwazen dus olie gingen kopen, gingen de vijf wijze maagden die olie in hun lampen hadden, naar de bruiloft. Hoe kunnen wij dan olie voorbereiden voor de Heer? Het enige dat we moeten doen, is op Hem wachten met de vergeving van de zonden in ons hart.

We kunnen onder de mensen twee soorten geloof vinden. Een is het geloof in het evangelie van de vergeving van de zonden. Dit leidt tot de ontvangst van de Heilige Geest. De ander is gewoon trouw aan iemands eigen religieuze geloofsovertuiging terwijl het hen niets uitmaakt of de Heer wel of niet iemands zonden heeft vergeven.

Het prachtige evangelie blijft moeilijk voor degenen die getrouw zijn aan hun eigen geloofsovertuigingen. Net als de dwaze maagden die olie gingen kopen toen de bruidegom eraan kwam, bedriegen degenen die van het ene gebedshuis naar het andere gaan in de hoop om de Heilige Geest te ontvangen, zich slechts zelf. Zulke mensen zijn onwetend t.o.v. het feit dat zij, voor de Dag des Oordeels, met hun hart in het prachtige evangelie moeten geloven. Zij willen de Heilige Geest ontvangen door met hun enthousiasme indruk te maken op God. We zullen naar de belijdenis kijken van een ouderling die grote moeite deed om de Heilige Geest te ontvangen. Deze belijdenis zal u enorm helpen.

“Ik deed alles om de Heilige Geest te ontvangen. Ik dacht dat als ik mezelf vol vuur aan mijn geloof zou opofferen, ik de Heilige Geest kon ontvangen en dus ging ik van het ene gebedshuis naar het andere. De mensen in een van deze gebedshuizen speelden de elektrische piano en drums als deel van de dienst. De pastoor die de bijeenkomst voerde, riep één voor één de mensen die de Heilige Geest wilden ontvangen en terwijl hij ze op het voorhoofd sloeg, begon hij in tongen te spreken. Hij rende in het rond en riep in zijn microfoon, “Ontvang vuur, vuur, vuur” en hij plaatste zijn hand op het hoofd van de mensen, waardoor sommigen van hen aanvallen kregen en flauwvielen. Ik twijfelde eraan of deze praktijk werkelijk om de ontvangst van de Heilige Geest ging, maar ik was reeds verslaafd aan dit soort bijeenkomsten. Desondanks slaagde ik er nooit in om de Heilige Geest te ontvangen.

Na deze ervaring, ging ik naar de bergen en probeerde de hele nacht te huilen en te bidden terwijl ik me aan een dennenboom vasthield. Ik probeerde zelfs in een grot te bidden, maar dat hielp ook niet. Daarna probeerde ik 40 dagen lang de hele nacht door te bidden, maar ik ontving nooit de Heilige Geest. En toen werd ik op een dag uitgenodigd op een seminarie over de Heilige Geest. Het seminarie werd eens per week gehouden en het duurde zeven weken.

Het seminarie ging over Gods liefde, het Kruis, Jezus’ herrijzenis, het opleggen van handen, de vrucht van de Geest en geestelijke groei. Tegen de tijd dat het seminarie programma bijna was afgelopen, legde de preker in het seminarie zijn handen op mijn hoofd en bad voor de Heilige Geest en ik deed wat hij me zei. Ik ontspande en hief mijn handen naar de hemel en riep uit “la-la-la-la” keer op keer op keer. Plotseling, terwijl ik “la-la-la-la” uitriep, begon ik vloeiend in een vreemde taal te spreken. Veel mensen kwamen me feliciteren met de ontvangst van de Heilige Geest. Maar toen ik alleen in mijn huis was, werd ik bang. Dus begon ik als een vrijwilliger voor het seminarie te werken. Ik dacht dat ik zo veel mogelijk vrijwilligerswerk moest doen, dus reisde ik het hele land door om mijn diensten aan te bieden. En toen ik mijn handen op enkele patiënten legde, leken hun ziekten te zijn genezen, ook al kregen ze gauw daarna weer een terugval. En dan had ik visioenen voor mijn ogen en merkte ik dat ik kon profeteren. Gek genoeg kwamen mijn profetieën altijd uit. Vanaf dat moment werd ik op allerlei plaatsen uitgenodigd en behandeld als een beroemdheid. Maar ik was nog steeds bang. Toen op een dag, hoorde ik een stem zeggen, “Wandel niet van de ene naar de andere plaats maar ga en help je familie om de zaligheid te ontvangen. Ik wist echter niet wat zaligheid was. Ik wist alleen dat anderen me hadden gezegd, dat de Heilige Geest deze gave van me af zou nemen als ik het niet zou gebruiken. Aan de ene kant was ik bang om mijn vaardigheden te gebruiken maar toch kon ik er niet mee stoppen.

Op een dag hoorde ik dat een vrouwelijke sjamaan in Jezus wilde geloven, dus ik nodigde haar, met mijn vrienden, uit. We zeiden haar niet van tevoren dat we haar zouden bezoeken. Maar de vrouwelijke sjamaan wachtte reeds buiten haar poort op ons en zei, “Ik wist dat jullie zouden komen.” Toen begon ze opeens water naar ons te gooien en zei, “Er is geen verschil tussen Oosters en Westers sjamanisme!” Ze noemde ons “de sjamanen van Jezus” terwijl ze naar ons wees en zei, “Deze vent is beangstigend, maar deze niet.” Ik was als door de bliksem getroffen door wat de vrouwelijke sjamaan zei. Ik begon te denken dat ik niets anders gedaan had, dan wat sjamanen doen. Niets van wat ik ooit deed, bracht de Heilige Geest naar me, omdat ik nog steeds zonde in mijn hart had.”

Van deze belijdenis leren we dat de ontvangst van de Heilige Geest verre van onze mogelijkheid ligt. Omdat zo’n geloof niet op Gods evangelie gebaseerd is, hebben degenen die dit soort religieuze leven leiden, geen olie in hun lamp.

De lamp in de Bijbel, verwijst naar de kerk en de olie verwijst naar de Heilige Geest. De Bijbel zegt dat de mensen die de kerk bezoeken, of het nu Gods kerk is of niet, zonder dat ze de Heilige Geest ontvangen, dwazen zijn.

De dwazen verbranden hun emoties en lichamen iedere dag een beetje meer. De dwazen verbranden hun gevoelens samen met hun ijverige lichamen voor God. Als we zouden zeggen dat onze emoties ongeveer 20 cm lang zouden zijn, en het een dag duurt om 1 cm te verbranden, dan zou het maar 20 dagen duren om al onze emoties in het vuur te verbranden. De emoties achter hun geloof krijgen nieuwe kracht door vroege ochtendgebeden, gebeden die de hele nacht doorgaan, gebeden tijdens vast- en oplevingbijeenkomsten, maar hun emoties branden ook tijdens hun leven. Zij zijn verslaafd aan dit oneindige proces om hun eigen emoties te verbranden.

Hun emoties zijn verbrand in de naam van Jezus. Zij bezoeken de kerk en verbranden hun emoties maar hun hart is nog steeds verward en zij zoeken iets anders. De reden hiervoor is dat hun geloof door lichamelijke ervaringen komt, daarom hebben zij een constante behoefte om deze gevoelens te versterken zodat de vlam niet dooft. Zij kunnen echter de Heilige Geest niet ontvangen met dit soort geloof. De verbranding van hun emoties zal hen niet naar de ontvangst van de Heilige Geest leiden.

We moeten ons allen voorbereiden op het juiste geloof om de Heilige Geest te ontvangen in de volle aanwezigheid van God. Slechts dan zult u waardig zijn om de Heilige Geest te ontvangen. Hoe kunnen we het geloof verkrijgen dat ons waardig maakt om de Heilige Geest te ontvangen? De waarheid ligt in het prachtige evangelie dat volbracht werd door Jezus doopsel in de Jordaan en het vergieten van Zijn bloed aan het Kruis.

God verwijst naar ons als “Het zaad van kwaaddoeners” (Jesaja 1:4). We moeten dit aan onszelf toegeven. Mensen worden oorspronkelijk geboren met 12 soorten zonden (Markus 7:21-23). Menselijke wezens kunnen er niets aan doen om vanaf hun geboorte totdat zij sterven, te zondigen.

In Johannes 1:6-7 staat geschreven, “Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.” Johannes de Doper doopte Jezus en gaf alle zonden van de wereld aan Hem door, zeggende, “Ziet! Het Lam Gods die de zonden van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29). We zijn gered van al onze zonden dank zij Johannes doopsel aan Jezus Christus. Als Johannes Jezus niet had gedoopt en als hij niet had verklaart dat Hij het Lam van God was die de zonden van de wereld wegnam, dan konden we niet geweten hebben dat Jezus al onze zonden met Zich naar het Kruis had genomen. En ook zouden we niet de manier weten om de Heilige Geest te ontvangen. Maar dank zij Johannes getuigenis, begonnen we te begrijpen dat Jezus al onze zonden heeft weggenomen en daardoor waren we in staat om de Heilige Geest te ontvangen.

Met dit geloof werden we de bruiden die volledig waren voorbereid om Jezus, de bruidegom te ontvangen. We zijn de maagden die in Jezus geloven en volledig voorbereid zijn om de Heilige Geest te ontvangen.

Gelooft u met uw hele hart in het evangelie van het water en de Geest? Gelooft u dat Jezus Christus al uw zonden met Zijn doopsel van Johannes wegnam? De Bijbel zegt, “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Romeinen 10:17). We moeten geloven dat Jezus door Johannes gedoopt werd en aan het Kruis stierf om de Heilige Geest te ontvangen. We moeten beseffen dat de ontvangst van de Heilige Geest slechts kan komen door het geloof dat Jezus als een mens naar de aarde kwam en door Johannes gedoopt werd, dat Hij aan het Kruis stierf en herrees.

Zelfs tegenwoordig zijn er nog twee groepen gelovigen, net zoals de tien maagden in het bovenstaande verhaal. Aan welke kant staat u? U moet de Heilige Geest ontvangen door in het water en de Geest te geloven. Bezoekt u de kerk maar merkt u dat u nog steeds erop aan het wachten bent dat de Heilige Geest over u komt? U moet de ware manier kennen waarop u de Heilige Geest kunt ontvangen.

Met welk geloof kunnen we de Heilige Geest ontvangen? Kunt u de Heilige Geest door het extatische enthousiasme van het sjamanisme verkrijgen? Kunt u de Heilige Geest ontvangen in een staat van coma? Kunt u de Heilige Geest ontvangen door in fanatieke religies te geloven? Moet u constant tot God om vergeving bidden voor de zonden? De Bijbel zegt dat toen Jezus gedoopt was en Hij uit het water kwam, de Geest van God als een duif afdaalde. Hij werd gedoopt om al onze zonden te dragen en om ons te zeggen dat Hij gekruisigd zou worden om de lonen van al onze overtredingen te betalen.

Jezus werd door Johannes gedoopt om de zonden van de wereld te dragen en Hij ging naar het Kruis zodat we gered konden worden en de Heilige Geest konden ontvangen. Dit is de waarheid. Jezus werd gedoopt door Johannes, voor al onze zonden aan het Kruis veroordeeld en Hij herrees. We moeten in Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis geloven om de vergeving van onze zonden te ontvangen. We kunnen door Jezus’ doopsel (Matthëus 3:13-15) zien dat de Heilige Geest vredig als een duif over degenen onder ons komt, die gereinigd zijn door in Zijn doopsel te geloven.

Het is van belang om in Jezus’ doopsel door Johannes te geloven en in Zijn bloed aan het Kruis om de Heilige Geest te ontvangen. De Heilige Geest komt vredig als een duif over iemand als hij in de vergeving van de zonden gelooft. Degenen die reeds de Heilige Geest hebben ontvangen, moeten weten dat dit mogelijk is gemaakt door de vergeving van de zonden door geloof. De Heilige Geest daalt af over degenen die met hun hele hart in de vergeving van de zonden geloven.

Jezus Christus kwam door het brood en de wijn van het eeuwige leven (Matthëus 26:26-28, Johannes 6:53-56). Toen Jezus na Zijn doopsel uit het water kwam, was er een stem uit de Hemel die zei, “Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik welbehagen heb” (Matthëus 3:17).

Het is gemakkelijk om in God als Drie-eenheid te geloven. God is de Vader van Jezus en Jezus is Gods Zoon. De Heilige Geest is ook God. De Drie-eenheid is Eén God voor ons.

U moet weten dat u nooit de Heilige Geest zult ontvangen door slechts in het Kruis te geloven of door te proberen uzelf d.m.v. rechtvaardige daden te heiligen. U kunt de Heilige Geest slechts ontvangen als u gelooft dat Johannes Jezus doopte om al onze zonden op Hem te leggen en dat Jezus gekruisigd werd om voor al onze zonden te verzoenen. Hoe eenvoudig en duidelijk de waarheid toch is! Het is niet moeilijk om de vergeving van de zonden en de Heilige Geest te ontvangen.

God sprak tot ons in eenvoudige bewoording. Een normaal mens heeft een IQ van rond de 110 tot 120. Zijn evangelie is gemakkelijk genoeg dat gewone mensen het kunnen begrijpen. Het prachtige evangelie is zelfs niet te moeilijk voor kinderen van ongeveer 4 of 5 jaar oud. Maar zouden wij God ooit begrepen kunnen hebben als Hij op een ingewikkeldere manier tegen ons had gesproken over de inwoning van de Heilige Geest? God vergaf gerecht al onze zonden en gaf de Heilige Geest als een gave aan degenen die erin geloofden.

God zegt ons dat we niet de Heilige Geest kunnen ontvangen door het opleggen van handen of het bidden van berouwgebeden. De Heilige Geest komt niet door vasten, toewijding of zelfs nachtenlang bidden in de bergen. Welk soort geloof resulteert in de ontvangst van de Heilige Geest binnenin ons? Het is het geloof in het feit dat Jezus naar deze wereld kwam, gedoopt werd om al onze zonden weg te nemen, aan het Kruis stierf, en herrees.Heeft u werkelijk het geloof hierin?

Waarom moeten we de vergeving van de zonden en dus de Heilige Geest ontvangen? Om burgers van Gods Koninkrijk te worden, hebben we Zijn Geest nodig. Om daarom de Heilige Geest te ontvangen, moeten we in Jezus als onze Verlosser geloven, in Zijn doopsel en bloed en uiteindelijk moeten we van onze zonden vergeven worden.

Waarom geeft God de Heilige Geest aan degenen wiens zonden vergeven zijn? De reden hiervoor is om ze als Zijn volk te bestempelen. Hij geeft degenen die in Jezus geloven op basis van Gods woord, de Heilige Geest als garantie om hen te bezegelen.

Zoveel mensen hebben het verkeerde soort geloof. Het is zo gemakkelijk om in Jezus’ doopsel te geloven en de Heilige Geest te ontvangen. Het is zo gemakkelijk voor degenen onder ons die reeds de Heilige Geest hebben ontvangen, maar het is onmogelijk voor degenen die niet de vergeving voor de zonden hebben ontvangen. Zij kennen de waarheid niet en in plaats daarvan zoeken zij naar andere manieren om de Heilige Geest te ontvangen, zoals dat ze zichzelf in een religieuze coma te laten zinken door fanatieke handelingen. Zij weten niet dat zij verward zijn door de zaad die Satan heeft gezaaid en zij raken onder de invloed van bijgelovige religies.

De Heilige Geest is aanwezig in degenen die in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis geloven en die de vergeving van de zonden hebben ontvangen. Slechts degenen die in Gods zaligheid geloven, kunnen belijden, “Ik heb geen zonde.” Als een persoon niet in het evangelie van het water en de Geest gelooft, dan kan hij niet zeggen dat hij geen zonde heeft. Zo gaf God ook de Heilige Geest als een oorkonde aan Zijn kinderen die in Jezus doopsel en bloed aan het Kruis geloven en die de vergeving van de zonden hebben ontvangen.

Wie getuigde dat Jezus doopsel en bloed al onze zonden wegnam? Jezus, Zijn discipels en de Heilige Geest getuigden hiervan. Wie plande het om alle mensen van hun zonden te redden? De Heilige Vader deed dat. Wie voerde dit plan uit? Dat deed Jezus Christus. Wie garandeerde uiteindelijk dat dit plan uitgevoerd was? Dat deed de Heilige Geest.

God wilde ons Zijn volk maken en daarom bepaalde Hij om ons van al onze zonden te redden door Jezus doopsel en bloed. De Goddelijke Drie-eenheid garandeert daarom onze uiteindelijke zaligheid en keurt de vergeving van onze zonden goed.

In Matthëus 3:17 staat, “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” Degenen die de Heilige Geest van God hebben, zijn het volk van God. Zij zijn Zijn kinderen. “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” Jezus is oorspronkelijk God. God de Vader zegt ons, “Als je de vergeving van je zonden wilt ontvangen, moet je geloven dat de zonden van de mensheid voor altijd door Jezus, Mijn eniggeboren Zoon, weggenomen zijn, je moet de Heilige Geest ontvangen en Mijn kind worden.” Degenen die hierin geloven, zullen de vergeving van hun zonden ontvangen en zonen en dochters van God worden. Hij geeft hun de gave van de Heilige Geest om hen als Zijn kinderen te bezegelen. We ontvangen slechts de vergeving van onze zonden als we in Jezus doopsel en in Zijn bloed geloven.

Als mensen niet in hun hart graven en niet in het evangelie van de vergeving geloven, dan zullen zij geloven dat de erfzonde reeds weg is, maar dat zij toch onophoudelijk berouwgebeden moeten bidden om van hun dagelijkse zonden vergeven te worden. Als zij aan zulke gedachten ten prooi vallen, dan wordt de Bijbel onbegrijpelijk en verwarrend. Zij krijgen daarom een ander geloof dan dat van Zijn discipels.

Sommigen zeggen dat de Heilige Geest “door gebeden” over hen komt. Maar dit is niet strikt waar vanuit het standpunt van de Bijbel. Dit kan aannemelijk klinken maar de Bijbel zegt dat de Heilige Geest als een duif op Jezus afdaalde toen Hij uit het water kwam nadat Hij gedoopt was door Johannes. Dit bewijst dat als we de Heilige Geest willen ontvangen, we slechts hoeven te geloven dat Jezus naar deze wereld kwam, gedoopt werd door Johannes om alle zonden van de wereld weg te nemen, ervoor veroordeeld werd aan het Kruis en herrees om onze Verlosser te worden.

Wat zegt God tegen ons als we in deze waarheid geloven en de Heilige Geest ontvangen? Hij zegt, “Jij bent mijn zoon. “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” God zal hetzelfde zeggen tegen degenen die in Jezus zijn gaan geloven en die vergeven zijn van hun zonden in de toekomst. Deze waarheid is Gods belofte om ons Zijn kinderen te maken.

Maar de mensen denken nog steeds dat er andere manieren zijn om de Heilige Geest te ontvangen. Denkt u dat de Heilige Geest over u zal komen door uw kreten en aardse inspanningen? Gods werken worden slechts gedicteerd door Zijn wil en Hij geeft de Heilige Geest slechts aan degenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Hij zegt, “Ik liet Mijn Zoon dopen zodat Hij al jullie zonden kon wegnemen en Ik liet Hem kruisigen om ervoor veroordeeld te worden. Ik wees Mijn Zoon als jullie Verlosser aan. Als je de vergeving van de zonden, die Mijn Zoon volbracht heeft, accepteert, dan zal ik je de Heilige Geest sturen.

Onze Vader doet wat Hij wilt. Zelfs als iemand de hele nacht op zijn knieën blijft en naar Hem roept totdat zijn longen op springen staan, zal God hem niet noodzakelijk de Heilige Geest zenden. Hij zal hem slechts berispen door te zeggen, “Je hebt nog niet de ware kennis geaccepteerd en je blijft vasthouden aan je foute geloof. De Heilige Geest zal van je weerhouden worden zolang als jij het ware geloof weigert.”

In deze wereld, kunnen de beslissingen van mensen veranderen naar omstandigheden, maar de wet die God bepaald heeft voor de vergeving van de zonden en het geven van de Heilige Geest, blijft onveranderlijk. Als u onder de vloek van het foute geloof valt, is het moeilijk om het juiste pad weer te vinden. De Bijbel zegt dat Jezus een struikelblok is voor degenen die ongehoorzaam zijn (1 Petrus 2:8).

Mensen die in Jezus geloven en toch nog niet weten waarom Hij gedoopt was, geloven slechts in de helft van het evangelie van de verlossing en ze zullen zeker naar de Hel gaan. U moet daarom eerst in Jezus geloven, u moet over Jezus’ doopsel en Zijn bloed weten waaruit het evangelie van de vergeving van de zonden is samengesteld. En als u de vergeving van de zonden heeft ontvangen, dan zult u ook de Heilige Geest ontvangen.

Laat ons eens over Jezus’ leven op aarde nadenken. Jezus werd een mens en nam alle zonden van deze wereld met Zijn doopsel weg. Hij stierf ook aan het Kruis en werd voor onze zonden veroordeeld om ons van de vuren der Hel te redden. Degenen die in Hem geloven, ontvangen de Heilige Geest als een gave.

Daarom moeten we allemaal het ware pad volgen om de Heilige geest te ontvangen. Het is nodig om volgens de woorden van de waarheid te denken. Als we dit doen, zal Jezus u houden en zegenen. Degenen die hun hart leegmaken en in Zijn woorden geloven, kunnen in waarheid leven door de vergeving van de zonden te ontvangen en geleid worden door de Heilige Geest. Bovendien kunnen zij anderen naar het juiste pad leiden met de hulp van de Heilige Geest.

Geloof in de verlossing die door Jezus doopsel en Zijn bloed volbracht werd. Slechts dan kunnen we Hem met geloof volgen en de zegen van de vergeving van de zonden ontvangen van het eeuwige leven en de inwoning van de Heilige Geest. Jezus is de Heer van de vergeving die alle zonden van de wereld door Zijn doopsel en dood aan het Kruis wegnam. Jezus reinigde al onze zonden en gaf de Heilige Geest aan degenen die in het evangelie van de waarheid geloofden. We kunnen de Heilige Geest ontvangen door het ware geloof aan te nemen.

Terug naar lijst

 


Afdrukbare versie   |  

 
Bible studies
    Preken
    Verklaring van geloof
    Wat is het evangelie?
    Bijbelse uitdrukkingen
    Veel gestelde vragen over het Christelijke Geloof
 

   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.