" Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet "
   (Mattheus 10:8)

HOME  |  INHOUD  |  CONTACT  |  HELP    
Bijbelstudies Gratis
Christelijke boeken
Gratis
Christelijke e-boeken
Over ons
  Preken over belangrijke onderwerpen door Eerwaarde Paul C. Jong

 

Menselijke Wezens zijn Geboren Zondaars


<Markus 7:20-23>

“En Hij zeide, ‘Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boosaardige dingen komen van binnen uit de man en besmetten hem.’”MENSEN ZIJN VERWARD EN LEVEN MET HUN EIGEN ILLUSIES


Wie zal het waarschijnlijkst
gered worden?
Hij die van zichzelf denkt's werelds
grootste zondaar te zijn

Voordat ik verder ga, wil ik u een vraag stellen. Wat denkt u van zichzelf? Denkt u dat u redelijk goed of redelijk slecht bent? Wat denkt u?

Alle mensen leven met hun eigen illusies. U bent waarschijnlijk niet zo slecht dan u denkt, noch bent u zo goed.

Wie dan, denkt u, zal een beter geloofsleven leiden? Zullen het diegenigen zijn, die goed van zichzelf denken of zij die slecht van zichzelf denken?

De laatste zullen een beter geloofsleven leiden. Wie zal er daarom eerder verlost worden: Diegenigen die meer zonden hebben begaan of zij die maar enkelen zonden begaan hebben? De mensen met de meeste zonden hebben de grootste waarschijnlijkheid om verlost te worden, omdat zij van zichzelf weten dat ze zondaars zijn. Zij kunnen beter de verlossing, die Jezus voor hun heeft voorbereid, accepteren.

Als we echt naar onszelf kijken, kunnen we zien dat we slechts een opeenhoping van zonden zijn. Wat zijn menselijke wezens? De mensheid is ‘een kiem van kwaaddoeners.’ In Jesaia 59 staat dat er allerlei soorten van zonden in de harten van de mensen zijn. Daarom is de mensheid een opeenhoping van zonde. Velen zullen er echter niet mee eens zijn als we de mensheid als een opeenhoping van zonde zouden omschrijven. De mens te definiëren als ‘een kiem van kwaaddoeners’ is de juiste omschrijving. Als we onszelf eens eerlijk bekijken, komen we tot de conclusie dat we slecht zijn. Diegenigen die eerlijk met zichzelf zijn, zullen tot dezelfde conclusie komen.

Er schijnen niet veel mensen te zijn, die zullen toegeven dat zij inderdaad een opeenhoping van zonden zijn. Velen leven comfortabel omdat zij zichzelf niet als zondaars beschouwen. Omdat wij kwaaddoeners zijn, hebben wij een zondige samenleving gecreëerd. Als niet zovelen hun zondigheid zouden ontkennen, zouden zij te beschaamd zijn om te zondigen. Echter, er zijn zoveel mensen hetzelfde als hun, dat zij zich niet schamen .

Hun geweten weet het echter. Iedereen heeft een geweten dat hem zegt, “Dit is schandelijk.” Adam en Eva verborgen zichzelf tussen de bomen nadat zij gezondigd hadden. Tegenwoordig verbergen veel zondaars zichzelf achter onze verachtelijke cultuur - onze cultuur van de zonde. Zij verstoppen zich tussen hun mede-zondaars, om het oordeel van God te ontkomen.

Mensen worden bedrogen door hun eigen illusies. Zij denken van zichzelf dat ze heiliger dan anderen zijn. Zij roepen beledigd, “Hoe kan iemand zoiets doen? Hoe kan een man van geestelijke stand, zoiets doen? Hoe kan een kind dat zijn eigen ouders aandoen?” Zij denken dat zijzelf nooit zulke dingen zouden doen.

Beste vrienden, het is zo moeilijk om de aard van de mens te kennen. Als we onszelf willen kennen zoals we echt zijn, zullen we eerst verlost moeten worden. Het is een tijdrovend proces, en er zijn velen onder ons, die er tot de dag dat ze sterven, nooit achterkomen.KEN UZELF


Hoe leven zij die zichzelf
niet kennen?
Zij proberen zich te verbergen

Soms kijken we naar iemand en dan zien we dat hij zichzelf helemaal niet kent. Socrates zei, “Ken uzelf.” Sommige mensen weten niet wat er in hun hart is. Doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog....

Hij heeft het gif van een slang in zijn hart maar spreekt van goedheid. Het is omdat hij niet weet dat hij als een zondaar is geboren.

Er zijn zovelen in deze wereld die niet weten hoe ze naar zichzelf moeten kijken. Zij zijn door zichzelf bedrogen en zij leven hun leven vol met hun eigen misleidingen. Zij gooien zichzelf in de hel. Zij gaan naar de hel door hun eigen misleidingen.MENSEN ZONDIGEN CONSTANT TIJDENS HUN HELE LEVEN


Waarom gaan zij
naar de hel?
Omdat zij zichzelf
niet kennen.

Laat ons naar Markus 7:21-23 kijken. “Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze slechte dingen komen vanuit een man en besmetten hem.” De harten van mensen zijn vervuld met kwade gedachten vanaf de dag dat zij verwekt worden.

Laat we ons eens voorstellen dat het hart van iemand, van glas is gemaakt en tot de rand toe gevuld is met een of andere smerige vloeistof, namelijk onze zonden. Wat zou er gebeuren als deze persoon naar voren of naar achteren zou bewegen? Natuurlijk zou de smerige vloeistof (zonde) overal gemorst worden. Als hij heen en weer zou bewegen, zou de zonde, steeds weer opnieuw, verspilt worden.

Wij, slechts opeenhopingen van zonden, leven onze levens op deze manier. We morsen zonde waar we gaan. We zullen onze gehele levens blijven zondigen omdat we opeenhopingen van zonde zijn.

Het probleem is dat we ons er niet van bewust zijn dat wij opeenhopingen van zonde zijn en dat we de kiem van de zonde zijn. Wij zijn opeenhopingen van zonde en hebben zonde in ons hart. Zo zijn de mensen werkelijk.

Deze opeenhoping van zonde staat op het punt te overstromen. De menselijke zonde is in de eerste plaats dat zij niet geloven dat zij in feite zondig zijn door vererving, maar dat anderen hun in de zonde leiden en zij daarom niet de ware schuldigen zijn.

Zij denken daarom zelfs, als zij zich zondig gedragen hebben, dat alles wat nodig is om de zonde uit te wissen, zich schoon te wassen is. Zij blijven achter zichzelf opruimen, iedere keer dat zij zondigen, zichzelf vertellend dat het eigenlijk niet hun eigen schuld is. Enkel doordat wij het wegvegen, morsen we het dan niet alweer? We zouden keer op keer opnieuw moeten poetsen.

Als het glas vol met zonde is, zal het blijven morsen. Het heeft geen zin om de buitenkant af te vegen. Hoe vaak we de buitenkant ook schoonvegen met onze moralen, het is zinloos zolang wij allen het glas vol met zonden hebben.

Wij zijn zo vol met zonden geboren dat onze harten nooit leeg zullen worden, het maakt niet uit hoeveel we op onze weg verspillen. Daarom blijven we ons gehele leven zonden begaan.

Als iemand zich niet realiseert dat hij inderdaad een opeenhoping van zonden is, blijft hij proberen, zich te verstoppen. De zonde is in de harten van alle mensen en het gaat niet weg door de buitenkant schoon te vegen. Als we een beetje zonde morsen, vegen we het weg met een afwasdoekje, als we weer zonde morsen, vegen we het weg met een mop, een handdoek en dan een vloerkleed.... We blijven denken dat het weer schoon zal zijn als we het nog een laatste keer wegvegen.... Het loopt echter gewoon weer over, steeds weer.

Hoe lang denkt u dat dit door zal gaan? Het gaat zo door tot de dag waarop iemand sterft. De mens gedraagt zich zondig totdat hij doodgaat. Daarom moeten we, om verlost te worden, in Jezus geloven. En om verlost te worden, moeten we onszelf kennen.


Wie kan dankbaar
Jezus ontvangen?
Zondaars die toegeven dat zij veel
fouten begaan hebben

Stelt u zich voor; er zijn twee mannen die vergeleken kunnen worden met twee glazen vol met een smerige vloeistof. Beide glazen zijn vol met zonden. Een man kijkt naar zichzelf en zegt, “O, ik ben zulk een zondig persoon.” Dan geeft hij op en hij gaat iemand zoeken die hem kan helpen.

Maar de ander denkt dat hij zo slecht nog niet is. Hij kan de opeenhoping van zonden in zichzelf niet zien en hij denkt van zichzelf dat hij zo slecht nog niet is. Zijn hele leven blijft hij het gemorste wegvegen. Hij veegt een kant schoon, en dan de andere kant... dan weer snel aan de andere kant vegend....

Er zijn velen die hun hele leven voorzichtig leven met weinig zonde in hun hart, proberend om zo het overlopen ervan te voorkomen. Maar daar zij nog steeds zonde in hun hart hebben, wat goed zou het hun doen? Voorzichtigheid zal hun niet dichter bij de hemel brengen. ‘Voorzichtigheid’ brengt u op de weg naar de hel.

Beste vrienden, ‘voorzichtigheid’ leidt alleen maar naar de hel. Als mensen voorzichtig zijn, zullen hun zonden niet zo snel overlopen. Maar het zijn nog steeds vermomde zondaars.

Wat is in het hart van de mensheid? Zonde? Onzedelijkheid? Ja! Slechte gedachten? Ja! Is er dieverij? Ja! Arrogantie? Ja!

We weten dat we opeenhopingen van zonden zijn wanneer we onszelf zondig en goddeloos zien gedragen, zonder dat ons dat geleerd is geworden. Het zal niet zo duidelijk zijn als we jong zijn.

Maar hoe is dat als wij ouder worden? Wanneer wij naar de middelbare school gaan, het college, en zo verder, gaan we ons realiseren dat, wat we binnenin ons hebben, zonde is. Is dit niet waar? Op dat moment, is het onmogelijk om het te verbergen. Juist? We blijven het verspillen. Dan hebben we berouw. “Ik zou dit niet moeten doen.” We vinden het echter onmogelijk om echt te veranderen. Waarom is dat zo? Omdat ieder van ons met zonde is geboren.

We worden niet schoon door alleen maar voorzichtig te zijn. Om geheel verlost te worden, moeten we weten dat wij met een opeenhoping van zonde geboren worden. Enkel zondaars die dankbaar de verlossing accepteren, die door Jezus was voorbereid, kunnen gered worden.

Diegenigen die denken “Ik heb niet veel verkeerd gedaan en ik heb niet erg veel gezondigd”, geloven niet dat Jezus hun zonden wegnam en dat zij naar de hel zullen gaan. We moeten weten dat wij deze opeenhoping van zonde in ons hebben. We worden ermee geboren.

Als iemand dacht, “Ik heb niet veel verkeerd gedaan, als ik alleen maar verlost kon worden voor deze kleine zonde,” zou hij dan achteraf vrij van zonden zijn? Dit kan nooit.

Hij die verlost kan worden, weet van zichzelf dat hij een opeenhoping van zonde is. Hij gelooft waarachtig dat Jezus al zijn zonden door zijn doopsel in de rivier de Jordaan wegnam, en dat Hij hem van zonden heeft bevrijd toen Hij voor deze stierf.

Of we nu verlost zijn of niet, we leven allen in een illusie. Wij zijn opeenhopingen van zonde. Dat is wat we zijn. We kunnen alleen verlost worden als we geloven dat Jezus al onze zonden wegnam.GOD VERLOSTE NIET DIEGENIGEN MET ‘EEN BEETJE ZONDE’


Wie is hij die de
Heer bedriegt?
Hij die om vergeving voor
dagelijkse zonden vraagt

God verloste niet diegenigen met maar ‘een beetje zonde.’ God aanschouwt niet eens de mensen die zeggen, “God, ik heb dit kleine beetje zonde”. Diegenigen waar Hij naar kijkt zijn zij die zeggen, “God, ik ben een opeenhoping van zonde. Ik ga naar de hel. Redt me alstublieft.” De volkomen zondaar die zegt, “God, ik zou slechts gered worden als U me redt. Ik kan niet meer in berouw bidden omdat ik alleen maar weer zal zondigen. Redt me alstublieft.”

God redt hun, die geheel op Hem rekenen. Ik heb ook dagelijkse gebeden van berouw geprobeerd. Maar gebeden van berouw zullen ons nooit van zonden bevrijden. “God, heb alstublieft medelijden met mij en redt me van de zonde.” Zij die op deze manier bidden zullen geredt worden. Zij geloven in de verlossing van God, het doopsel van Jezus door Johannes de Doper. Zij zullen gered worden.

God bevrijdt alleen maar diegenigen die van zichzelf weten dat ze opeenhopingen van zonde zijn, het gebroed van de zonde. Zij die zeggen, “Ik heb alleen maar deze kleine zonde begaan. Vergeef me alstublieft hiervoor,” zijn nog steeds zondaars en God kan hun niet redden. God redt alleen maar de mensen die van zichzelf weten dat ze niet meer dan opeenhopingen van zonde zijn.

In Jesaia 59:1-2, staat geschreven, “Ziet, de hand des Heeren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.”

Omdat wij als een opeenhoping van zonde geboren worden, kan God ons niet liefhebbend bezien. Het is niet omdat Zijn hand verkort is noch is Zijn oor zwaar geworden dat Hij ons niet kan horen vragen om Zijn vergeving.

God zegt ons, “Jullie ongerechtigheden hebben jullie gescheiden van jullie God; en jullie zonden hebben zijn gezicht voor jullie verborgen, zo dat Hij jullie niet kan horen.” Omdat we zoveel zonde in ons hart hebben, kunnen we de hemel niet binnen zelfs als de deuren wijd open staan.

Als wij, die slechts opeenhopingen van zonde zijn, iedere keer als wij zondigen om vergeving vragen, zou God herhaaldelijk Zijn Zoon moeten doden. God wilt dit niet doen. Daarom zegt Hij, “Kom niet dagelijks met je zonden naar Mij. Ik zend je Mijn Zoon om jullie van alle zonden te verlossen. Alles wat je doen moet is begrijpen hoe Hij je zonden wegnam en kijken of het de waarheid is. Geloof dan in het evangelie van de verlossing om gered te worden. Dit is de hoogste liefde die ik voor jullie heb, mijn schepsels.”

Dat is wat Hij ons verteld. “Geloof in Mijn Zoon en wordt verlost. Ik, jullie God, zend Mijn eigen Zoon om te verzoenen voor al jullie zonden en ongerechtigheden. Geloof in Mijn Zoon en wordt verlost.”

Diegenigen die zichzelf niet als een opeenhoping van zonde zien, vragen Hem alleen maar om vergeving voor hun eigen kleine zonden. Zij verschijnen voor Hem zonder het verschrikkelijke aantal en gewicht van hun zonden te kennen en bidden, “Vergeef alstublieft dit kleine beetje zonde. Ik zal het nooit meer doen.”

Zij proberen Hem ook te bedriegen. Wij zondigen niet maar één keer maar doen dit constant totdat we doodgaan. We zouden om vergeving moeten blijven vragen tot de allerlaatste dag van onze levens.

Vergiffenis krijgen voor een kleine zonde zal niets oplossen omdat we iedere dag van ons leven zonden begaan totdat we doodgaan. De enigste manier waarop wij dus vrij van zonden kunnen zijn, is om al onze zonden aan Jezus door te geven.


Wat is de mensheid?
Een opeenhoping van zonden

De Bijbel noteert de zonden van de menselijke wezens. In Jesaja 59:3-8, “Want uw handen zijn met bloed bevlekt; en uw vingeren met ongerechtigheid; uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij zwanger, en zij baren ongerechtigheid. Zij broeden basiliskus-eieren uit, en zij weven spinnewebben; die van hun eieren eet, moet sterven, en als het in stukken gedrukt wordt, er berst een adder uit. Hun webben deugen niet tot klederen, en zij zullen zichzelven niet kunnen dekken met hun werken; hun werken zijn werken der ongerechtigheid, en een maaksel des wrevels is in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade, en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid, verstoring en verbreking is op hun banen. Den weg des vredes kennen zij niet; en er is geen recht in hun gangen; hun paden maken zij verkeerd voor zich zelven, al wie daarop gaat, die kent den vrede niet.”

De vingers van de mensen zijn besmet met ongerechtigheden en zij werken hun gehele leven voor het kwade. Alles wat zij doen is kwaad. En hun tongen ‘hebben leugens gesproken.’ Alles dat uit onze monden komt is een leugen.

“Wanneer een duivel de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen” (Johannes 8:44). Zij die niet wedergeboren zijn, zeggen graag, “Ik zeg u de waarheid.... Ik zeg het je eerlijk. Wat ik u vertel is de waarheid....” Echter, alles wat zij zeggen zijn desondanks leugens. Het is zoals het geschreven staat. “Als een duivel een leugen verteld, spreekt hij van zijn eigen.”

Mensen leggen vertrouwen in lege woorden en vertellen leugen. Mensen ontvangen kwaad en baren ongerechtigheid. Zij broeden adder eieren uit, en zij weven spinnewebben. God zegt, “Hij die eet van hun eieren zal sterven, en van de schalen zal een adder uitkomen.” Hij zegt dat er adder eieren in jullie hart zijn. Adder eieren! Er is kwaad in jullie hart. Wordt verlost door te geloven in het evangelie van het water en het bloed.

Wilt u meer weten over de wedergeboorte van het water en de Geest? Klik dan op de onderstaande banner om uw gratis boek over de wedergeboorte van het water en de Geest te ontvangen.
To be born again

Altijd als ik van God begin te spreken, zijn er mensen die zeggen, “Ojee. Praat alstublieft niet met me over God. Altijd als ik probeer iets te doen, mors ik zonde uit me. Het loopt gewoon over. Ik kan niet eens een stap zetten zonder overal zonde te morsen. Ik kan er niets aan doen. Ik ben te vol met zonde. Dus praat alstublieft niet met me over God.”

Deze persoon weet zeker dat hij inderdaad alleen maar een opeenhoping van zonde is maar hij kent het evangelie dat hem redden kan, niet. Zij die van zichzelf weten dat zij opeenhopingen van zonde zijn, kunnen gered worden.

In feite is iedereen hetzelfde. Iedereen morst constant zonde, overal waar hij gaat. Het loopt gewoon over omdat alle mensen een opeenhoping van zonde zijn. De manier waarop zo iemand gered kan worden is door de kracht van God. Is het niet verbazingwekkend? Zij die altijd zonde morsen wanneer zij van streek zijn, gelukkig zijn of zelfs als zij op hun gemak zijn, kunnen alleen door onze Heer Jezus gered worden. Jezus kwam om deze mensen te redden.

Hij heeft uw zonde geheel verzoend. Ken uzelf als een opeenhoping van zonde en wordt gered.

Terug naar lijst

 


Afdrukbare versie   |  

 
Bible studies
    Preken
    Verklaring van geloof
    Wat is het evangelie?
    Bijbelse uitdrukkingen
    Veel gestelde vragen over het Christelijke Geloof
 

   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.